NOWA STRONA INTERNETOWA

Jesteś na archiwalnej stronie Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy

 

Aktualna strona internetowa znajduje się pod adresem:

https://bs06.edu.bydgoszcz.pl/

Szanowni Państwo, w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników proszę o ograniczenie wizyt w szkole i korzystanie z kontaktów przez internet:  bs06@edu.bydgoszcz.pl lub pod podanymi numerami telefonów.

Sekretariat: 52 322 33 53

W sprawach pilnych : 539 934 540

Od dnia 01 czerwca sekretariat czynny od godz.8.30 do 15.30

OD DNIA 18 STYCZNIA UCZYMY SIĘ W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

ZMIANA TERMINU FERII ZIMOWYCH

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r., 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

DOKUMENTY-NABÓR

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wniosek  o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mówi o tym § 11a ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) cyt. „ W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.  poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.”
Oznacza to, że zeskanowany wniosek wraz z załącznikami może być przesłany na adres mailowy placówki. Będzie on traktowany jak oryginał  wniosku lub innych wymaganych dokumentów (patrz §11a ust. 2 ww. rozporządzenia).

KONSULTACJE

W zwiazku z rozpoczynającymi się dnia 01 czerwca konsultacjami przedmiotowymi proszę uczniów i rodziców o przestrzeganie procedur obowiązujacych w szkole.

Procedury zostały przesłane Państwu przez wychowawców klas.

                                                                                Emilia Witczak

                                                                              Dyrektor szkoły

 

 

KONSULTACJE

Od 1 czerwca br. uczniowie  będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i uczniów poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę  sytuację epidemiczną.

 

Konsultacje w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 –wytyczne dla ucznia

INSTRUKCJA GRAFICZNA DLA UCZNIA

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021- aktualizacja z dnia 20.05.2020 r.

 

 

KOMUNIKAT KURATORA OŚWIATY W SPRAWIE NABORU

 

NOWY HARMONOGRAM NABORU DO BS06S

Ograniczenie działalnosci szkoły do dnia 24 maja 2020 r.

ROZPOCZYNAMY CYKL WARSZTATÓW ZAWODOZNAWCZYCH ON-LINE !

W związku z obecną sytuacja epidemiczną w naszym kraju, żałujemy, że nie możemy spotkać się z Wami osobiście, dlatego działania promocyjne i warsztaty zawodoznawcze  prowadzone będą online na stronie internetowej szkoły w zakładce -REKRUTACJA DO SZKOŁY oraz na FB  na stronie  Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 w Bydgoszczy.Mając na uwadze jak ważne decyzje dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej stoją przed Wami, rozpoczynamy CYKL WARSZTATÓW ZAWODOZNAWCZYCH ONLINE. Taka forma „spotkań” pomoże Wam lepiej poznać zawody, które znajdują się w ofercie edukacyjnej naszej placówki. Celem zajęć będzie zapoznanie Was z poszczególnymi zawodami. W ramach każdego warsztatu zaproponujemy ciekawe informacje i zdjęcia o :

 • czynnościach zawodowych,
 • narzędziach pracy,
 • miejscu odbywania zajęć praktycznych,
 • praktyczne ćwiczenie ze szczegółową instrukcją wykonania.  

Mamy nadzieję, że taka forma spodoba się Wam i zachęci do planowania własnej ścieżki edukacyjno - zawodowej i poznania szkolnictwa branżowego.

ROZPOCZYNAMY OD ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ !

DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jak zawsze, chcę Was wspierać i pomagać. Dlatego powstał wirtualny oddział biblioteki na platformie Classroom kod fer3tm4. Mam nadzieję, że znajdziecie wśród podanych linków coś ciekawego dla siebie. Udzielam również indywidualnych konsultacji bibliograficznych i informacyjnych.

Zapraszam serdecznie Dorota Tyrawska - Krapp

KONTAKT DO PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pani Pedagog Jolanta Górska prosi o kontaktowanie sie z Nia poprzez adres:

 

jola.gorska@zsz5.bydgoszcz.pl

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Zarządzenie nr 05/2019/2020

 

Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy z dnia  24.03.2019

w sprawie organizacji kształcenia na odległość w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku.

 

 

 

                                                                                   Emilia Witczak- Dyrektor szkoły

 

Załącznik 1

ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

I.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1)z wykorzystaniem:
 a) materiałów i funkcjonalności Platformy Edukacyjnej Google Classroom.
 b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II.Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, na chwilę obecną, proszę planować w ramach obowiązującego planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

III.Nauczyciele mają możliwość weryfikacji i dostosowania dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by odpowiadał on potrzebom i możliwościom  kształcenia na odległość.
 
IV.Tygodniowy zakres materiału nie może przekraczać możliwości ucznia. Stosować indywidualizację nauczania zgodnie z IPET-em.

V.Dobierać narzędzia przy tej formie kształcenia tak, aby uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, zalecenia zawarte w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także sytuację rodzinną uczniów.

VI.Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

VII.Nauczyciele zawodu mają możliwość modyfikacji programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki.

VIII.Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

IX.Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych. Nadal obowiązuje codzienne zgłaszanie gotowości do pracy na adres bs06.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl.


WYNIKI EGZAMINÓW

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020r.  będą dostępne  w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia od 20 marca 2020r. godz. 10.00.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 będą do odbioru w szkole po 31 marca 2020 r.

PEDAGOG RADZI- JAK SIĘ NIE NUDZIĆ

Taka opcja nie powinna nas martwić czy też denerwować a raczej cieszyć, że ewentualnie chronimy innych.
Przedstawię wam teraz kilka możliwości spędzania czasu wolnego w domu tzn. w trakcie kwarantanny. Przypominam jednak że nie jest to tak do końca czas wolny bo musimy także zajrzeć do książek i zeszytów żeby coś przeczytać, napisać, rozwiązać.


1.Polacy bardzo mało czytają książek … może więc warto sięgnąć po jakąś ciekawą lekturę lub inną książkę np. przygodową a potem zaskoczyć panią od języka polskiego i opowiedzieć kilka wątków a pozytywna ocena murowana.


2.Oglądaj ciekawe programy: popularnonaukowe, historyczne, kulinarne, przyrodnicze czy komediowe jakim są np. kabarety. Można przy tym zdobyć dużo wiedzy i pośmiać się z kabaretowych dowcipów.


3.Poeksperymentuj z gotowaniem. Teraz masz trochę więcej czasu – czemu właśnie nie wykorzystać go na przyrządzanie nowych potraw z produktów, które masz w domu. Może właśnie wspomniane wyżej programy coś podpowiedzą. A może przygotujesz coś według przepisu z Internetu. Regularne posiłki są bardzo ważne, zwłaszcza w okresie narażenia na infekcję, tym bardziej więc ten sposób spędzania czasu jest pożądany. Jeżeli natomiast nie masz powołania do kuchni to zrób kolorowe kanapeczki. Gwarantuję, że w mig znikną z talerza.


4.Odpocznij, wyśpij się …..pomedytuj.  Skup się więc na sobie i obniżaniu napięcia nerwowego, nigdzie nie musisz się śpieszyć.


5.Pograj z młodszym rodzeństwem w gry planszowe dawno przez Ciebie zapomniane. Słuchaj ulubionej muzyki, popijając herbatę i np.  rozmawiając z koleżanką lub kolegą przez telefon.


6.Zadzwoń do babci lub dziadka: wykup im leki na receptę, zrób zakupy i przynieś ze sklepu chociaż te cięższe zakupy jak np. ziemniaki, mąkę, cukier itp. Starsi ludzie zawsze potrzebują pomocy i wsparcia a teraz szczególnie.


7.Ćwicz regularnie. Wysiłek fizyczny w sposób zbawienny wpływa na nasze samopoczucie. Skup się na poszczególnych partiach mięśni i oddechu. Po takim wysiłku będziecie czuć się jak nowonarodzeni.


8.Zajmij się generalnymi porządkami w swoim pokoju. Warto przejrzeć ubrania, przedmioty na półkach i w szufladach. Może warto część z nich sprzedać, oddać potrzebującym, zrobić miejsce na nowe. Wiem wiem…..czytając odpowiecie mi, że Wam się nie chce. Bardziej sprzyjającego momentu już nie będzie.


9.Dziewczęta a co powiecie na naukę szydełkowania, robienia na drutach, wyszywania lub  wykonywania ciekawych ozdób na święta Wielkanocne, które już niebawem zawitają do naszych domów.


10.Pobawmy się np. w niedokończone zdania zaczynające się np.:

-  Lubię …………………
-  Chciałbym ………………..
-  Jestem dumny, że ……………

PSYCHOLOG SZKOLNY RADZI

Drodzy uczniowie, każdy z Was otrzyma e-maila z kontaktem do psychologa szkolnego. W razie Waszej potrzeby skontaktujcie się podając swój numer telefonu oraz imię - oddzwonię o umówionej z Wami godzinie.
Dbajcie o siebie!
Joanna Wielgosz - psycholog szkolny

DRODZY UCZNIOWIE

Przesyłam Wam wiersz z olbrzymią głębią …, przeczytajcie raz …, potem drugi …, a potem przeczytajcie go rodzicom.

Na tę jedną chwilę, której zawsze brak
Na ten jeden uśmiech … jeden czuły gest
Na wytarcie łez, starej piosenki tekst
Zatrzymał się świat bo za szybko biegł
Już nie widział traw, nie szanował drzew
W pośpiechu, bez uczuć, bez gestów i słów
Biegał do wieczora i od rana znów
Bez bajki dla dziecka, bez kwiatka dla mam
Na dzwonek budzika, w inny wymiar …
Sam Bez słowa otuchy i ślepy na ból
Gdzie pieniądze Bogiem, gdzie mobilny król
I nastała cisza … Przebudzenia czas
Gdy docenisz siebie i dostrzeżesz nas
Gdy na chwilę przystaniesz - odnajdziesz chwilę
Utulisz matkę … docenisz dziewczynę
Z dzieckiem porozmawiasz - nareszcie w realu
Dziadka uściskasz nie kupę metalu
Z babcią pożartujesz też bez klawiatury
W mózgu pozalepiasz niepamięci dziury
Zatrzymał się świat w obliczu trucizny
Bo ziemia – nasz świat musi leczyć blizny
Gdy morowy swąd wypływa z czeluści
I tym razem ziemia … już nam nie popuści
Zapomniały dzieci, że podorastają
Że tu gośćmi są i wciąż długi mają.
Teraz przyszła chwila i nas zatrzymała
By ludzka istota wreszcie pomyślała.

                                          Maria Jolanta Górska – pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY RADZI

Nadszedł czas wielkiego i trudnego egzaminu dojrzałości – walki z COVID - 19.Wirus przyszedł i wywraca nam wszystko do góry nogami.Jeszcze kilka tygodni temu koronawirus wydawał się odległym zagrożeniem … gdzieś tam … w Chinach.Niedługo na naszych szkolnych świadectwach będą oceny z poszczególnych przedmiotów lecz za zdanie tego egzaminu nie będzie nigdzie wystawionej oceny. Mamy do czynienia z nową nieznaną i zupełnie niezwykłą sytuacją.By sobie z nią jak najlepiej poradzić musimy dostosować nasze zachowania.Musimy zachować spokój,rozwagę,dyscyplinę,chronić siebie i innych.Nie wpadajmy w panikę.Pomóżmy sobie wzajemnie.Najprawdopodobniej nadchodzący czas będzie jednym z najważniejszych doświadczeń i wydarzeń w naszym  życiu i współczesnej historii.Jest niemal pewne,że za 20, 30 czy też 40 lat będzie jednym z najsilniejszych wspomnień czasów Waszej młodości.Dla nas natomiast osób starszych takim trudnym czasem był stan wojenny.To czas wyjątkowy.Nie ma śniegu ani czołgów a w sklepach mamy żywność,telefony komórkowe i Internet.Nie róbmy olbrzymich zapasów spożywczych. Musimy zrezygnować ze swoich nawyków i z wielu przyjemności.

Przypominam Wam o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Przestrzegajmy takich podstawowych zasad jak:
- dokładne i częste mycie rąk przy użyciu mydła i bieżącej wody,
- używajmy płynów i preparatów odkażających na bazie alkoholu,
- podczas kaszlu lub kichania zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem albo chusteczką,
- unikamy dotykania niemytymi rękami oczu, nosa i ust,
- regularnie myjemy wodą z mydłem lub dezynfekujemy specjalnymi preparatami powierzchnie, których najczęściej dotykamy np.: komórkę, biurko, klamki, włączniki światła i poręcze,
- starajmy się zachować bezpieczną odległość od innych osób (1-1,5 metra),
- unikajmy dużych skupisk ludzi,
- nie spotykajmy się towarzysko i rodzinnie …. zostańmy w domu,
- nie podawajmy sobie dłoni i nie całujmy się na przywitanie i pożegnanie,
- unikajmy konsumpcji surowego i niedogotowanego mięsa.

Nasze szkoły są zamknięte ale możemy kontynuować naukę systemem on-line co jest rzeczą bardzo ważną. Korzystajmy z materiałów przesłanych Wam przez nauczycieli.                                                           Maria Jolanta Górska – pedagog szkolny

PILNE

Drodzy Uczniowie
W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia, z jakim mamy do czynienia, zwracam się do Was z prośbą o profilaktykę, która pomoże uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.
W związku z przerwą w funkcjonowaniu szkoły, zapamiętajcie, że to nie sa wakacje i czas na spotkania z przyjaciółmi. Zwracam się do Was o odpowiedzialne wykorzystanie zawieszenia zajęć, na samodzielną naukę w domu, uzupełnienie, ugruntowanie lub ewentualne poszerzenie wiedzy.
Szkoła organizuje nauczanie on-line. Musi to niestety trochę potrwać. Zwracam się do Was z prośbą o udostępnienie wychowawcom Waszych adresów E-mail, które będą niezbędne do rozpoczęcia zajęć przez internet.
Po otrzymaniu „zaproszenia” proszę o zalogowanie się na konto zajęć i realizację nauki w tym systemie.

                                                                                    
                                                                                                 Dyrektor szkoły: Emilia Witczak

INFORMACJA

DNIA 13 MARCA SZKOŁA NIECZYNNA.

W DNIACH 16-25 MARCA SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 13.00

W SPRAWACH PILNYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NR TEL. 539 934 540

SEKRETARIAT: 52 322 33 53

 

Szanowni Państwo, w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników proszę o ograniczenie wizyt w szkole i korzystanie z kontaktów przez internet: bs06@edu.bydgoszcz.pl lub pod podanymi wyżej numerami telefonów.

 

POŻEGNANIE KACPRA

Z głębokim żalem zawiadamiamy,że dnia 10 marca zmarł nasz uczeń Kacper Łowicki.

Msza święta odbedzie się w parafii św. Łukasza Ewangelisty na ulicy Bora-Komorowskiego 14 ( Fordon) dnia 14 marca o godz. 11.45.

Pogrzeb będzie miał miejsce na Cmentarzu Komunalnym na ulicy Wiślanej o godz. 13.00. Będzie on poprzedzony różańcem o godz. 12.40.

 

NAUCZYCIELU


Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

UCZNIU

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

RODZICU

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

INFORMACJA

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Dyrekcja szkoły informuje, że od dnia 12 marca do dnia 25 marca zostają zawieszone zajęcia szkolne. Uczniowie proszeni są o przestrzeganie zasad higieny i pozostanie w domach.

Blizsze informacje będą podane w terminie późniejszym.

 

Informacja MEN

INFORMACJA

Dyrekcja szkoły informuje, że Drzwi Otwarte zostają przełożone na 28 kwietnia 2020r. Harmonogram pozostaje bez zmian.

PLAN WARSZTATÓW ZAWODOZNAWCZYCH

I. Integracyjne warsztaty hotelarskie

„I ty możesz zostać hotelarzem”

21.04.2020 (wtorek)

Maksymalna liczba uczniów -gości 10 osób.                

Zajęcia będą realizowane w godzinach do wyboru : 9.00 - 11.00 oraz 11.30 - 13.30       

Osoba do kontaktu- Joanna Wodzinska – tel. 694 867 766

II. Warsztaty cukiernicze

,,Serce dla ukochanej osoby”- wypiek i dekoracja serc

21.05.2020r.(czwartek)                                                        

Zajęcia odbędą się w godzinach: I zmiana od 9: 00 do 12:00,  II zmiana od 12: 30 do 15:30

Zapraszamy grupy do 8 osób.                   

Osoba do kontaktu: Ewa Krajewska - Tel. 693 530 335

III. Integracyjne warsztaty szycia i dekorowania wyrobów:

„ Miejski worek ze sznurkami”

16.03.2020r.(poniedziałek)

Godz. 9.00 - 11.30 oraz 11.30 - 14.00.                                       

Maksymalna liczba uczniów gimnazjum 6 osób.           

Osoba do kontaktu  Jagna Snopko – tel. 697 911 540

IV.  Warsztaty fryzjerskie

„ Warkocz - wiosna we włosach"

28.04.2020r. (wtorek)                                                                               

Zajęcia będą realizowane w godz. 9.30-11.00

Maksymalna liczba uczestników 8 osób.                                                     

Osoba do kontaktu- Beata Czubek – tel. 501 506 898

V. Warsztaty kucharskie

,,Akademia Młodego Zawodowca – kreatywny kucharz”

16.04.2020 r. (czwartek)                                                                 

Zapraszamy grupy do 8 osób.                                          

Zajęcia będą realizowane w godzinach do wyboru : 9.00 -11.00 oraz 11.30 - 13.30       

Osoba do kontaktu – Ewa Wicher –tel. 602 612 854

VI. Warsztaty budowlane

,, Akademia Młodego Zawodowca – kreatywny budowlaniec”

16.04.2020 r. (czwartek)                                                                     

Zapraszamy grupy do 9 osób.                                          

Zajęcia będą realizowane w godzinach do wyboru : 9.00 - 11.00 oraz 11.30 - 13.30     

Osoba do kontaktu- Piotr Wicher  tel. 695 596 883

VII. Wielkanocne warsztaty rękodzieła

„Dekoracja wielkanocna z materiałów  naturalnych”

31.03.2020r. (wtorek)

Zapraszamy grupy do 9 osób.                                          

Godz. 8.30-10.40 lub 11.00-13.10                             

Osoba do kontaktu : Teresa Pawlak- Tel.694 351 693

 

 DO POBRANIA

 

DRZWI OTWARTE

Zapraszamy do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych Szkoły, które odbędą się17 marca 2020r.(wtorek) w godz. 9.30-14.30.

W programie imprezy :

 • zapoznanie gości z bazą szkoły; praktyczne zaprezentowanie kierunków kształcenia w pracowniach zawodowych : krawieckiej, cukierniczej, fryzjerskiej, kucharskiej, hotelarskiej, ogrodniczej, budowlanej i ślusarsko-stolarskiej,zaprezentowanie oferty zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych,możliwość rozmowy indywidualnej  z doradcą zawodowym,

 • specjalne atrakcje- pokaz dekorowania wyrobów użytkowych, pokaz eksperymentów przyrodniczych, gry i zabawy integracyjne.

REKOLEKCJE

W dniach od 9.03 do 11.03 o godz. 11.30 będa odbywały się Rekolekcje.

W tych dniach do godz. 11.15 obowiazuje wariant B planu lekcji.

Drzwi otwarte dnia 20 lutego - odwołane.

Najbliższe spotkanie z nauczycielami-18 marca od godz. 16.30

W dniu 23 i 27 XII. sekretariat szkoły czynny do godz. 14.00

W dniu 24. XII- sekretariat szkoły nieczynny

KONKURSY ZAWODOWE- KUCHARZ

MIKOŁAJKI 2019

W piątek 6.12.2019r. skorzystaliśmy z zaproszenia i wybraliśmy się na spotkanie z Mikołajem, które odbyło się nad Kanałem Bydgoskim w okolicy ul. Wrocławskiej. Zabraliśmy wykonane własnoręcznie ozdoby: bombki, gwiazdy i łańcuchy choinkowe. W trakcie festynu wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Osoby chętne mogły wziąć udział w konkursach i poczęstować się słodkimi niespodziankami. Organizatorami spotkania byli: Auchan, Rada Osiedla Okole oraz Miasto Bydgoszcz, a uczestnikami osoby prywatne i uczniowie z różnych szkół lub przedszkoli. Dziękujemy!

Dnia 02.12.19 uczniowie - Szkolnej Grupy Pierwszej Pomoc w ramach realizacji projektu Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy- wspieranie innowacji w realizacji dla bezpieczeństwa, uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy, które miały miejsce

 w XV LO z OMS.

 Celem warsztatów było:

 • koordynacja działań szkolnych grup pierwszej pomocy podczas organizacji Zawodów Pierwszej Pomocy,
 • praktyczne przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy,
 • podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowania wypadków.

Tematyka warsztatów to:

 • pomoc osobom na wózkach (ewakuacja, przenoszenie),
 • nauka pozoracji urazów,
 • obsługa i konserwacja pomocy dydaktycznych (fantomy, defibrylatory),
 • wykorzystywanie pomocy dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych,
 • koordynacja działań szkolnych zespołów pierwszej pomocy.

Młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach i ćwiczeniach podczas warsztatów.

Dnia 31 października sekretariat szkoły czynny do godz. 14.00

Dnia 29.X zmarła nasza emerytowana nauczycielka Pani Jadwiga Baszkowska. Pogrzeb odbedzie się w sobotę 2. XI. o godz. 11 na Cmentarzu Starofanym.  Cześć Jej Pamięci

DOLINA ŚMIERCI

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Dnia 26 września o godz. 16.30 odbedą sie spotkania z rodzicami uczniów naszej szkoły.

WYPRAWKA SZKOLNA

Wniosek na "Wyprawkę szkolną"

Dnia 16 sierpnia 2019 szkoła będzie nieczynna.

ZMIANA PODRĘCZNIKA DO HISTORII

Prosimy o zakup podręcznika do historii “Historia 1 dla szkół branżowych” , Wydawnictwo "Operon".

"DOBRY STARY" i 500+- ULOTKA

ULOTKA- "DOBRY START" i 500+

PODRĘCZNIKI

Spis podreczników po szkole podstawowej.

Spis podręczników po gimnazjum.

Dnia 21 czerwca szkoła czynna do godz. 14.00

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbedzie się 19 czerwca o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.

18 czerwca

Ze względu na egzamin zawodowy, 18 czerwca jest dniem wolnym dla uczniów.

EGZAMIN ZAWODOWY

Dnia 18 czerwca odbedzie sie egzamin zawodowy. Proszę uczniów zdających o przybycie 1 godzinę przed planowanym egzaminem.

 

PIĘKNO MAJOWEGO OGRODU

W czwartek 23.05.2019r. młodzież naszej szkoły ucząca się w zawodach: ogrodnik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej uczestniczyła w zajęciach organizowanych podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Program wycieczki branżowej był bardzo urozmaicony: mieliśmy okazję nie tylko poznać różne gatunki roślin, ale również dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat życia pszczół, ptaków i ssaków. W przyszłości, planując zagospodarowanie ogrodu lub terenu w otoczeniu obiektu hotelowego, będziemy mogli wykorzystać zdobyte podczas wycieczki informacje.

ŚWIĘTA MAJOWE

1 MAJA

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r.

 

2 MAJA

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

 

3 MAJA

 Rocznica uchwalenia Konstytucji. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

 

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 2 MAJA SZKOŁA BĘDZIE NIECZYNNA.

EGZAMIN PRÓBNY

Dnia 8 maja o godzinie 9.00 odbędzie się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Prosimy uczniów o stawienie sie na egzamin o godz. 8.30.

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY W DNIACH- 29.04- 30.04

Poniedziałek  29.04.2019

Klasa 3c – rozpoczyna od 3 lekcji,  klasa kończy po 8 lekcji

Klasa 1a- rozpoczyna od 3 lekcji

Klasa 2b- rozpoczyna od 3 lekcji, klasa kończy po 7 lekcji

Klasa 2d-  kończy po 7 lekcji

Klasa 3b-  kończy po 7 lekcji

Klasa 3d- rozpoczyna od 3 lekcji

Wtorek  30.04.2019

Klasa 1a- kucharz- 10.45-12.30- zaj. opiekuńcze

Klasa 3b- klasa kończy po 6 lekcji

Klasa 1c- Igr – 9.50- 12.30 - zaj. opiekuńcze

Klasa 1b- rozpoczyna od 3 lekcji, kończy po 5 lekcji

Klasa 2b-  kończy po 8 lekcji

Klasa 2c- kończy po 6 lekcji

Klasa 3c-  kończy po 6 lekcji

Pozostali według planu.

ORGANIZACJA NAUKI W DNIU 26.04.2019-KLASY TRZECIE

Klasa 3b

8.00-10.35 - fryzjer- zajęcia opiekuńcze

monter zabudowy – zajęcia praktyczne

8.30-13.00- pracownik pom. obsł.hote.-  zajęcia praktyczne- MYŚLĘCINEK

Klasa 3c

10.45-12.30- cukiernik-  p. przedsiębiorczości

8.00-13.25 – ogrodnik - zajęcia praktyczne- MYŚLĘCINEK

8.00-13.00- ślusarz- zajęcia praktyczne – CKP

Klasa 3d –cała klasa w szkole

10.45-12.30-  p. przedsiębiorczości

Klasa 3e

8.00-10.35 - zajęcia opiekuńcze

10.45- 11.30-  historia

ORGANIZACJA NAUKI W DNIU 26.04.2019-KLASY DRUGIE

Klasa 2a

8.00-8.45- podst. budownictwa

8.55-9.40- podst. budownictwa

9.50-10.35- dokumentacja tech.

10.45-13.25 - technologia sieci

Klasa 2b

8.30- 13.25- ogrodnik –zajęcia praktyczne- MYŚLĘCINEK

8.55- 11.30- pracownik po.obsł.hotel.- zajęcia opiekuńcze w szkole

Klasa 2c

8.55-11.30- cała klasa- technologia cukiernicza

11.45-12.30- historia

Klasa 2d

8.00-8.45- W-F

8.55-9.40- rys. zawodowy

9.50-10.35- rys. zawodowy

10.45-11.30-  W-F

ORGANIZACJA NAUKI W DNIU 26.04.2019- KLASY PIERWSZE

Klasa 1a

8.55-9.40- cała klasa –informatyka

9.50-10.35- cała klasa –informatyka

10.45-11.30- zajęcia opiekuńcze

Klasa 1b

10.45-11.30-  informatyka

11.45-12.30- zajęcia opiekuńcze

12.40-13.25-  historia

Klasa 1c

8.00-10.35- zajęcia opiekuńcze

W związku z sytuacja strajkową nie ma możliwości zorganizowania w dniu jutrzejszym ( 24.04.2019) zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły.

 

Emilia Witczak

W związku z sytuacja strajkową odwołany jest egzamin próbny z dnia 12.04.

Odwołane zostają również próbne egzaminy praktyczne. O nowych terminach uczniowie zostaną poinformowani.

Informuję, że fiasko rozmów pomiędzy Związkami Zawodowymi a stroną Rządową skutkuje dalszym strajkiem nauczycieli w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 w Bydgoszczy.

Szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych z powodu braku odpowiedniej liczby pracowników pedagogicznych, którzy mogą zapewnić zajęcia uczniom szkoły.

Proszę o zrozumienie z Państwa strony.

 

                                                                  Emilia Witczak

                                                                  Dyrektor Szkoły

 

 

INFORMACJA

W dniach od 8 kwietnia do odwołania zawiesza się zajęcia w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 z powodu strajku pracowników.

SZANOWNI PAŃSTWO

informuję, że prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad uczniami. O sytuacji w szkole w kontekście możliwości zapewnienia opieki będę informowała Państwa codziennie poprzez i szkolną stronę Internetową.

 

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

 

Emilia Witczak

Dyrektor  Szkoły

INFORMACJA- PLANOWANY STRAJK

W odniesieniu do pisma przekazanego przez Oddział ZNP w Bydgoszczy z dnia 28 marca br. uprzejmie informuję, że najprawdopodobniej od dnia 8 kwietnia mogą nastąpić utrudnienia w organizacji zajęć dydaktycznych oraz wychowawczo-opiekuńczych spowodowane strajkiem nauczycieli. Z tego powodu prawdopodobne jest zawieszenie zajęć w Branżowej Szkole I stopnia nr 6. Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/strajk-nauczycieli-informacja-dla-rodzicow/  znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje. Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły.

 

REKRUTACJA 2019/2020

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SZKOŁA PLANUJE OTWARCIE NASTEPUJĄCYCH ODDZIAŁÓW

 

Plik PDF

 

ODDZIAŁ

ZAWODY

ILOŚĆ MIEJSC

1ag (po gimnazjum)

Pracownik pomocniczy gastronomii(Kucharz)+ Cukiernik

8+8

1ap(po podstawowej)

Pracownik pomocniczy gastronomii(Kucharz)+ Cukiernik

8+8

1bg(po gimnazjum)

Pracownik pomocniczy fryzjera(Fryzjer)+ Ogrodnik+ Pracownik pomocniczy krawca(Krawiec)

6+5+5

1bp(po podstawowej)

Pracownik pomocniczy fryzjera(Fryzjer)+ Ogrodnik+ Pracownik pomocniczy krawca(Krawiec)

6+5+5

1cg(po gimnazjum)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie + Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

8+8

1cp(po podstawowej)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie + Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

8+8

1dgA(po gimnazjum)

Cukiernik

4

1dpA(po podstawowej)

Pracownik pomocniczy gastronomii

4

DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA

TAK-SPRAWNI W ZAWODZIE

Rozgrywający się na początku kwietnia 2019r. w Kołobrzegu finał I Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej „Tak – sprawni w zawodzie” cieszył się dużym zainteresowaniem szkół z różnych regionów Polski. Uczestniczyli w nim zwycięzcy wyłonieni na drodze eliminacji szkolnych, którzy mogli przy tej okazji brać udział w profesjonalnych branżowych warsztatach.

Pierwszy etap rywalizacji finałowej miał charakter czysto teoretyczny: młodzież przystąpiła do testu sprawdzającego stopień opanowania wiedzy. Do kolejnego etapu finału konkursu przystąpili już tylko najlepsi – wśród nich uczennica reprezentująca naszą szkołę. Następne zadanie polegało na wykonaniu czynności porządkowych w jednostce mieszkalnej podczas pobytu gościa. Nasza reprezentantka dzielnie walczyła o zwycięstwo, jednak w ostatecznej klasyfikacji zabrakło jej kilku punktów.

Ela: wykazałaś się profesjonalizmem i pracowitością. Jesteśmy z Ciebie dumni!

FORUM SZKÓŁ CV 2019

We wtorek 26 kwietnia 2019r. uczestniczyliśmy w Forum Szkół CV 2019 organizowanym na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku. Odwiedzającym nasze stanowisko gościom udzielaliśmy  informacji dotyczących zawodów, w których kształcą się  uczniowie BS 1 stopnia nr 6. Odpowiadaliśmy  na liczne pytania związane z doradztwem zawodowym i zajęciami rewalidacyjnymi. Równie często młodzież pytała nas o inne możliwości rozwijania zainteresowań i pasji. Podczas targów staraliśmy się przekonać wszystkich, że uczyć się zawodu naprawdę warto!

DRZWI OTWARTE 2019

We wtorek 19.03.2019r. gościliśmy w szkole młodzież z okolicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów. Odwiedzające nas osoby miały okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną i obejrzeć nowoczesne pracownie zawodowe.  Można też było porozmawiać z nauczycielami i uczniami kształcącymi się w różnych zawodach. Nieodłączną część Drzwi Otwartych stanowią spotkania z doradcą zawodowym. Podczas takich spotkań goście  wysłuchali sugestii dotyczących predyspozycji, jakie powinni posiadać kandydaci do poszczególnych zawodów. Zainteresowanych zaprosiliśmy do wspólnego wykonywania zadań praktycznych, eksperymentów naukowych, zgadywanek oraz zapoznania się z ofertą zajęć rewalidacyjnych i kół zainteresowań.

ORGANIZACJA REKOLEKCJI W DNIACH 20-22.03

800 - 1115- LEKCJE WEDŁUG WARIANTU „B”

1130- UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU- SKRÓCONE.

WARSZTATY HOTELARSKIE

W środę 6.03.2019r. odbyły się w naszej szkole integracyjne warsztaty hotelarskie. W zajęciach uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nasi hotelarze, którzy służyli radą i pomocą zaproszonym gościom. Wspólnie wykonywaliśmy różne zadania typowe dla zawodu pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. M.in. tworzyliśmy kolorowe cukierki i białe łabędzie z różnej wielkości ręczników oraz przygotowywaliśmy słodkie racuchy z jabłkami. Podczas spotkania młodzież z naszej szkoły opowiedziała młodszym koleżankom i kolegom jak wygląda praktyczna nauka zawodu. Na każdego uczestnika warsztatów czekała niespodzianka.

STUDNIÓWKA 2019

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczny bal odbył się w czwartek 28.02.2019r. w gościnnych progach restauracji Przy IV Śluzie bydgoskiego Park Hotelu. Impreza zapowiadała  się ciekawie: po wystąpieniu dyr. E. Witczak, krótkim programie artystycznym oraz tradycyjnym polonezie zasiedliśmy do uroczystego obiadu. W trakcie balu  nie zabrakło ani dobrej muzyki, o którą postarał  się dj, ani dobrego humoru. Dlatego tak trudno było wybrać króla i królową balu. Ostatecznie zostali nimi: Patryk i Sandra. W przerwie pomiędzy tańcami na salę wjechał olbrzymi tort z palącymi się wulkanami. Teraz mamy co wspominać.

UCZNIOWIE SZKOŁY POMAGAJĄ

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 biorą czynny udział w remoncie spalonego mieszkania pani Teresy z ulicy Grunwaldzkiej.

więcej:

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,24475641.html

ZAPROSZENIE NA DRZWI OTWARTE

Serdecznie zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i nauczycieli do zapoznania się z ofertą kształcenia Branżowej Szkoły nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy na rok szkolny 2019/2020 podczas Drzwi Otwartych Szkoły, które odbędą się 19 marca 2019r.(wtorek) w godz. 9.30-14.30.

W programie imprezy :    

 • zapoznanie gości z bazą szkoły;
 • praktyczne zaprezentowanie kierunków kształcenia w pracowniach zawodowych : krawieckiej, cukierniczej, fryzjerskiej, kucharskiej, hotelarskiej, ogrodniczej, budowlanej i ślusarskiej;
 • zaprezentowanie oferty zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych,
 • możliwość rozmowy indywidualnej   z doradcą zawodowym,
 • specjalne atrakcje:

- pokaz dekorowania wyrobów użytkowych,
- pokaz eksperymentów przyrodniczych,
- gry i zabawy integracyjne,
                            
W trakcie imprezy planujemy słodki poczęstunek. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w imprezie w sekretariacie szkoły.

ULOTKA PDF

KULINARNE PODRÓŻE

W środę 20.02.2019r. gościliśmy w szkole młodzież zainteresowaną kształceniem się w zawodzie kucharz. Podczas warsztatów zaprosiliśmy wszystkich do wspólnego przygotowania ciepłych przekąsek, a w trakcie degustacji obejrzeliśmy ciekawą prezentację nawiązującą do tematu naszego spotkania. Przy tej okazji mogliśmy się poznać, a uczniowie BSIs nr 6 opowiedzieli młodszym koleżankom i kolegom o tym, jakie zadania najczęściej wykonują na zajęciach praktycznych i teoretycznych. Nad wyborem tego zawodu zastanowić się warto!

WYWIADÓWKA

DNIA 10 STYCZNIA O GODZ. 16.30 ODBĘDZIE SIE SPOTKANIE Z RODZICAMI- WYWIADÓWKA.

Zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do zapoznania się z czasopismem UczMy Nr 3(25) DORADZTWO ZAWODOWE. Publikacja zawiera wiele interesujących artykułów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szczególnie zapraszamy na strony 16,17, na których przeczytacie artykuł : "Zadanie specjalne : uczeń z niepełnosprawnością" , autorstwa nauczycieli naszej placówki.

UczMy

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS I POMOCY

Członkowie Drużyny Pierwszej Pomocy dnia 10.11.18, reprezentowali naszą szkołę na Wojewódzkim konkursie Pierwszej Pomocy szkół ponadgimnazjalnych. Na 6 stacjach wypadkowych, młodzież opatrywała rany, opiekowała się poszkodowanymi, sprawdzała swoje umiejętności ratownicze. W końcowej klasyfikacji, zajęliśmy VI miejsce na 11 uczestniczących placówek. W ramach nagrody otrzymaliśmy aplikację na telefon resuscytacji- krążeniowo oddechowej, dużą apteczkę z wyposażeniem, ale przede wszystkim odnieśliśmy ogromna satysfakcję. Młodzież naszej szkoły wykazała się dużym zaangażowaniem podczas wykonywania zadań.

MULTIDYSCYPLINARNY FESTIWAL ZAWODÓW W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Organizowany w naszej szkole 7.11.2018r. konkurs wojewódzki był współfinansowany z Bydgoskich Grantów Oświatowych. Przyjechały do nas reprezentacje  szkół i ośrodków z Inowrocławia, Torunia, Włocławka i Grudziądza. Podczas  imprezy  młodzież  rywalizowała w kilku kategoriach, których tematem przewodnim stały się tradycje narodowe związane z odzyskaniem niepodległości.

1. Rywalizacja: „Kuchnia dawniej i dziś”  adresowana była do uczniów kształcących się w zawodach: kucharz i cukiernik. Najlepszą w tej kategorii okazała się reprezentantka naszej szkoły, która pokonała wszystkich rywali.
2. Rywalizacja: „Kobieta piękna, wyzwolona i wolna” adresowana była do uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer. W tej kategorii najlepsza okazała się przedstawicielka BSIs nr 25 z Torunia, która wyprzedziła nieznacznie reprezentanta naszej szkoły.
3. Rywalizacja: „W rytmie epoki – lata dwudzieste w modzie” adresowana była do uczniów kształcących się w zawodzie krawiec.  W tej kategorii triumfował reprezentant BSIs nr 25 z Torunia, który wyprzedził w klasyfikacji przedstawicielkę BSIs z Grudziądza oraz naszą uczennicę.
4. Rywalizacja: „To moje miejsce, to jest mój dom” adresowana była do uczniów kształcących się w zawodach: ogrodnik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 1. miejsce w tej kategorii zajęła 2-osobowa reprezentacja naszej szkoły, która pokonała wszystkich rywali.
Podczas spotkania integracyjnego uczestnicy festiwalu zawodów wysłuchali prelekcji przedstawicielki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, obejrzeli pokaz mody i fryzur z lat dwudziestych. Na zakończenie nastąpiło wręczenie nagród laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu.

MAŁE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Film " Małe Muzeum Niepodległosci"-

https://www.youtube.com/watch?v=ax5aI3JUj24&feature=youtu.be

 

 

 

Dnia 12 listopada szkoła nieczynna.

2 LISTOPADA

Informuję, że dnia 2 listopada szkoła będzie nieczynna.

BARWY JESIENI

Tegoroczna jesień okazała się na tyle łaskawa, że mogliśmy cieszyć się znacznie dłużej niż zazwyczaj plonami  z działki szkolnej w Myślęcinku. Młodzież ucząca się w zawodach: ogrodnik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, jak co roku, przygotowała wystawę Barwy jesieni, którą można było podziwiać  podczas Drzwi Otwartych w naszej szkole. Na wystawie wyeksponowaliśmy przede wszystkim warzywa i owoce, ale nie zabrakło również kolorowych bukietów ułożonych z jesiennych kwiatów.

Dnia 17.10.2018 zapraszam wszystkich rodziców na spotkanie z nauczycielami w ramach Drzwi Otwartych Szkoły. Początek o godz. 16.30.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 12.10.2018r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Podczas  akademii uczniowie klas I złożyli ślubowanie, a następnie zostali oficjalnie powitani w gronie naszej społeczności. Dyr. E. Witczak pogratulowała nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły, którzy wyróżnili się zaangażowaniem i wytrwałością w pracy. Młodzież uczestnicząca w unijnych praktykach wakacyjnych odebrała certyfikaty z rąk kier. szkolenia praktycznego J. Snopko i koordynatora zajęć L. Kociołek. W części artystycznej zaprezentowali się nauczyciele i szkolni aktorzy, którzy przygotowali humorystyczne, a jednocześnie skłaniające do refleksji, przedstawienie.

MIEJSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY

 

Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego naszej placówki, w siedzibie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 – Specjalnej odbyło się coroczne spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego z przedstawicielami Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Celem było ustalenie kalendarza imprez, a także regulaminu bezpieczeństwa uczniów, przepisów i zasad organizacji zawodów. Miejski Szkolny Związek Sportowy reprezentowali – prezes, Marian Lewandowski i Maria Śmigiel.

Kalendarz MIM na rok szkolny 2018/19

Tenis stołowy (dziewczęta 2, chłopcy 2) – termin, środa 14.11.2018, miejsce - sala MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42.

Piłka siatkowa dziewcząt (zgodnie z przepisami PZPS, jednak do dwóch wygranych setów) – termin, środa 6.02.2019 roku, miejsce - sala B Sz nr 6, ul. Grunwaldzka 41 (wejście od Kanału Bydgoskiego przy Bulwarze Malinowskiego).

Piłka siatkowa chłopców (jak/wyżej) – termin, środa 13.02.2019 roku, miejsce - sala B Sz nr 6 (wejście od Kanału Bydgoskiego).

Piłka nożna dziewcząt i chłopców (zgodnie z komunikatem organizatora) – termin, środa 10.04.2019 rok, miejsce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Granicznej.

Biegi przełajowe i podsumowanie MIM (wg komunikatu organizatora) – termin, środa 15.05.2019 rok, miejsce – Kujawsko-Pomorski O Sz-Wych. nr 2 w Fordonie, przy ul. Akademickiej.

UWAGA – WAŻNE

Przypominamy, że organizator, czyli dana placówka ma obowiązek pisemnie powiadamiać poszczególne szkoły o organizacji każdych zawodów, jak również poinformowany powinien być Miejski Szkolny Związek Sportowy.

Ustalono, że w rywalizacji tenisa stołowego medalami uhonorowanych zostanie 5 dziewcząt i 5 chłopców (wyboru dokonywać będą nauczyciele). Ponadto najlepsi w tej rywalizacji (tenis stołowy) otrzymają statuetki (dziewczęta, chłopcy).

Najlepsze szkoły w poszczególnych dyscyplinach otrzymają puchary, a uczniowie medale. Z uwagi na specyfikę psycho-fizyczną uczniów zaniechano punktacji końcowej tj. rywalizacji drużynowej szkół. (podobnie jak w poprzednim roku).

Wszelkie interpelacje proszę zgłaszać do organizatora, lub do przedstawiciela Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego.

W poniedziałek  3 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Z tej okazji dyr. Emilia Witczak życzyła uczniom wielu sukcesów w nauce przedmiotów zawodowych i ogólnych. Przypomniała zebranym o tym, jak ważne w obecnych czasach jest zdobycie wykształcenia. Dlatego warto uczyć się zawodu, aby w przyszłości móc wykonywać wymarzoną pracę.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie sie dnia 3 września o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW- POPRAWIONY

Podręczniki obowiązujące na rok szkolny 2018/2019

BEZPŁATNY BASEN

PISMO PREZYDENTA BYDGOSZCZY

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek 22.06.2018r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Pani dyrektor w krótkim wystąpieniu podziękowała za długoletnią współpracę osobom odchodzącym na emeryturę. Tego dnia wręczono nagrody dla najlepszych uczniów, laureatów ogólnopolskiego konkursu zawodowego, wyróżniających się przedstawicieli poszczególnych zawodów oraz wiele innych. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli ci, którzy angażowali się w życie szkoły nawet przez kilka lat, a teraz ukończyli już swoją edukację. Podczas akademii obejrzeliśmy program artystyczny wykonany przez młodzież naszej szkoły. Pani dyrektor życzyła młodzieży udanych i słonecznych wakacji oraz wszystkiego dobrego.

Informacje o programie " Dobry Start" ( tzw. wyprawka 300+)

 • 300 zł nieopodatkowanego wsparcia przeznaczonego na wyprawkę szkolnąprzysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia na dzieci niepełnosprawne
 • przysługuje raz w roku bez względu na dochód rodziny
 • wnioski można składać w okresie 1 lipca – 30 listopada
 • w lipcu wnioski można składać tylko elektronicznie przez stronę banku (tak jak wniosek o świadczenie wychowawcze 500+) oraz platformę emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl
 • od sierpnia wnioski można składać także papierowo
 • wniosek może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka
 • jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
 •  jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września
 • świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

https://um.bydgoszcz.pl/pomoc-finansowa/

Msza Święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w piątek 22 czerwca o godz. 8.00 w kościele św. Wojciecha na ul. Kanałowej

KIBICOWALI NA STADIONIE ZAWISZY

Grupa uczniów z naszej szkoły brała udział - w roli kibiców - podczas niedawno rozegranego Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego "Bydgoszcz Cup - 2018". Zawody w popularnej "królowej sportu" odbyły się na stadionie Zawiszy, przy ulicy Gdańskiej 163.

W święcie rodzimego sportu, o najwyższy stopień podium, ubiegało się kilka państw m.in. Kenijczycy, Nigeryjczycy i Chorwaci oraz liczna ekipa biało-czerwonych z bydgoskimi lekkoatletami, medalistami mistrzostw świata i Europy: Igą Baumgart i Pawłem Wojciechowskim na czele.

Na trybunach korony stadionu przy bezwietrznej pogodzie, żar lał się z nieba, a nasi wychowankowie nie patrząc na aurę postanowili aktywnie dopingować swych ulubieńców, nie szczędząc im braw. Poza tym, przyglądali się zawodom, które stały na światowym poziomie. 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HOTELARSKI

 

Organizowany przez naszą szkołę Ogólnopolski Konkurs online Najlepszy pracownik służby pięter cieszył się dużym zainteresowaniem przyszłych hotelarzy. Celem wspomnianego konkursu było przygotowanie uczniów  kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej do wejścia na rynek pracy. Rywalizujące ze sobą grupy przygotowywały amatorskie filmy dokumentujące etapy pracy w trakcie wykonywania czynności porządkowych zgodnych z procedurą sprzątania pokoju po wyjeździe gościa.

Z przyjemnością informujemy, że:

 1 miejsce  zdobyły ex aequo reprezentacje Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Bydgoszczy;

2 miejsce zdobyli uczniowie kl. III z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku;

3 miejsce zdobyli przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu;

4 miejsce zdobyła reprezentacja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;

5 miejsce zdobyli uczniowie kl. I z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku.

GRATULACJE!

WIELONEK 2018

W dniach 14-16.05. 2018 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w corocznym szkoleniu udzielania I pomocy we Wielonku. Poza licznymi szkoleniami i prelekcjami młodzież miło spędziła czas na integracji z XV LO i Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy.

IHAR BEZ TAJEMNIC

Podczas, zorganizowanej 10.05.2018r., wycieczki do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin grupa ogrodników i pracowników pomocniczych obsługi hotelowej mogła zapoznać się z bardziej i mniej popularnymi gatunkami m.in. kwiatów, drzew i krzewów. Poznaliśmy ważne fakty dotyczące  genetycznych podstaw oraz zastosowania różnych metod w hodowli roślin uprawnych. Obejrzeliśmy egzotyczne okazy szklarniowe oraz unikatową w skali kraju kolekcję traw. Wysłuchaliśmy też prelekcji na temat zasadności wyboru energii odnawialnej.

 

SIĘGNIJ PO SUKCES

W piątek 11.05.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w, organizowanej na WSG, konferencji pod wspomnianym wyżej tytułem. Celem spotkania było przedstawienie sylwetek osób, które na co dzień borykają się z różnego typu niepełnosprawnościami, ale pomimo tego osiągają różne sukcesy sportowe i zawodowe. Uczestnicy konferencji korzystali też z porad specjalistów ZUS, PFRON, Fundacji Aktywizacji i innych. Wszyscy zainteresowani mogli również zwiedzić Muzeum Fotografii mieszczące się na terenie Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej.

FORUM SZKÓŁ CV 2018

We wtorek 10 kwietnia 2018 uczestniczyliśmy w Forum Szkół CV 2018 organizowanym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Celem spotkania było przedstawienie młodzieży z Bydgoszczy i regionu różnych ofert edukacyjnych. Na stoisku naszej szkoły goście mogli uzyskać informacje dotyczące zawodów, w których kształcą się  uczniowie BS 1 stopnia nr 6. Odpowiadaliśmy też na pytania o doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne oraz inne możliwości rozwijania zainteresowań i pasji. Zachęcaliśmy do spędzenia z nami czasu w atrakcyjny i niepowtarzalny sposób. Towarzysząca imprezie Giełda Pracy „Work Park” gromadząca m.in. pracodawców poszukujących pracowników zachęciła  z kolei uczniów klas trzecich, którzy stoją przed decyzją, czy kontynuować edukację czy podjąć pracę.

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOSCI

Zgodnie z tradycją w środę 18.04.2018r. odbył się w naszej szkole kolejny już „Dzień doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości”.  Na spotkanie z uczniami klas kończących naukę zaprosiliśmy przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Integracji Społecznej oraz doradcę zawodowego z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. To ważne, aby młodzież posiadająca kwalifikacje zawodowe potrafiła skutecznie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jak najkorzystniej przedstawić własne umiejętności. Życzymy naszym przyszłym absolwentom, by udało im się zdobyć wymarzoną pracę.

PIERWSZE MIEJSCE NA ORLIKU

Na boisku "Orlik", w Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 przy ulicy Granicznej,  5 zespołów przystąpiło do rywalizacji w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży w piłce nożnej.

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się uczniowie naszej placówki, którzy zajęli 1 miejsca.  W gronie chłopców - w finale pokonali 6:1, Zespół Szkół nr 30, natomiast wśród dziewcząt - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Fordon 4:0.

Nasi podopieczni - oprócz finału - także pozostałe spotkania rozstrzygnęli na własną korzyść, a ostateczne wyniki kończyły się rozrachunkiem 7:2 i 8:0.  

 

SPACERKIEM DO OSTROMECKA

W sobotę 14.04.2018r. miłośnicy Bydgoszczy uczestniczyli w 78 Rajdzie Młodego Turysty organizowanym przez PTTK Szlak Brdy. Wędrowaliśmy z Fordonu przez most, Strzyżawę, Zabastę aż do Ostromecka i wracaliśmy pieszo podobną drogą. W punkcie docelowym zwiedzaliśmy wnętrza pałacu, spacerowaliśmy po parku i oczywiście zrobiliśmy sobie ognisko, na którym upiekliśmy kiełbaski. Podczas marszu integrowaliśmy się  z młodzieżą z różnych bydgoskich szkół oraz indywidualnymi pasjonatami pieszych wędrówek. Do domów wróciliśmy zmęczeni ale zadowoleni.

APEL WIELKANOCNY

W  środę 28.03.2018r.  odbył się uroczysty apel zorganizowany z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Szkolni aktorzy oczywiście nas nie zawiedli i przygotowali na tę okazję krótkie przedstawienie nawiązujące tematycznie do nadchodzących dni. Podczas ich występu dowiedzieliśmy się, jak mieszkańcy innych państw zazwyczaj obchodzą Wielkanoc i co jest dla nich najważniejsze. Podobnie jak w latach poprzednich  młodzież naszej szkoły brała wcześniej udział w konkursie na najładniejszą ozdobę wielkanocną – na apelu nagrodziliśmy troje zwycięzców oraz kilkanaście osób wyróżnionych. Przy tej okazji wspomnieliśmy również, że warto zajrzeć na szkolnego facebooka. Spotkanie zakończyliśmy życząc sobie zdrowych, radosnych i bezpiecznych świąt.

KONKURS FRYZJERSKI

Dnia 07.03.2018r. w Zespole Szkół nr1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy odbyła się VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego "Broadway show" o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki. W konkursie tym naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 3b Patrycja Szweda z modelem Dawidem Łukaszewiczem, przedstawili stylizację męską z musicalu "Grease". W konkursie walczyło 25 uczestników z 11 szkół, uczennica nasza otrzymała wyróżnienie i Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki. Gratulacje!!!

WARSZTATY FRYZJERSKIE

W dniu08.03.2018r. odbyły się warsztaty fryzjerskie dla gimnzjalistów, przewodnim tematem było "Upięcia i koki- klasyka i awangarda". Odwiedziły nas dziewczęta z Zespołu Szkół z Kcyńskiej 14, które bardzo chętnie kreowały, pod bacznym okiem instruktora, fryzury wieczorowe bazujące na ondulacji wodnej. Dziewczęta zapoznały się z pracą fryzjera- nawykami postępowania z przyborami, narzędziami i aparatami fryzjerskimi oraz przeparatami do stylizacji. Po zakończonych warsztatach umocniły się w wyborze zawodu- każde nowe zadanie to jedyna w swoim rodzaju kreacja przeznaczona tylko dla jednej, konkretnej osoby.

DRZWI OTWARTE

W środę 7.03.2018r. gościliśmy w szkole młodzież gimnazjalną z rodzicami i opiekunami. Dla odwiedzających przygotowaliśmy moc atrakcji: przybyli zapoznali się z bazą dydaktyczną i zwiedzili nowoczesne pracownie zawodowe. Mieli również okazję porozmawiać z nauczycielami i uczniami kształcącymi się w różnych zawodach. Podczas krótkiego spotkania z doradcą zawodowym wysłuchali sugestii dotyczących predyspozycji, jakie powinni posiadać kandydaci do poszczególnych zawodów. Pokaz malowania na koszulkach i filcowania zaciekawił nie tylko damską część odwiedzających, podobnie jak występ szkolnej grupy tanecznej oraz przyspieszony kurs florystyczny. Były jeszcze eksperymenty przyrodnicze, zgadywanki oraz prezentacje zajęć rewalidacyjnych i kół zainteresowań.

Miło było Was poznać i do zobaczenia!

ATRAKCYJNE STAŻE DLA ABSOLWENTÓW

Na przełomie lutego i marca 2018 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” rozpoczęły realizację projektu dla osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego (w wieku 18-35 lat). W ramach projektu osoby, które nie są zatrudnione, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie są w trakcie szkoleń oraz nie pracują mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:

a) przygotowanie w kraju – szkolenie językowe, warsztaty itp.

b) wyjazd zagraniczny – ok. 2-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego we Włoszech, obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy w branży min. hotelarskiej, gastronomicznej, chemicznej), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki,

c) wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

 

Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

a) w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

b) w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, transport w miejscu pobytu, zakwaterowania, całodzienne wyżywienia, imprezy kulturalne, ubezpieczenie itp. oraz „kieszonkowe”

 

Więcej informacji i szczegóły dotyczący projektu otrzymają Państwo w Biurze Projektu:

- Kujawska Szkoła Wyższa, Pl. Wolności 1, 87-800, e-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl, telefon: +48660718362,

- Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, e-mail: rekrutacjaneet@lgd.bydgoszcz.pl , telefon: +48668424942 oraz na stronie internetowej projektu www.NEETstaze.pl .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Priorytet IV – INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA, Działanie 4.2 – Programy mobilności ponadnarodowej.

 

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i nauczycieli na Drzwi Otwarte Szkoły, które odbędą się 7 marca 2018r.(środa) w godz. 9.30-14.30.

W programie imprezy :   

 • zapoznanie gości z bazą szkoły;

 • praktyczne zaprezentowanie kierunków kształcenia w pracowniach zawodowych : krawieckiej, cukierniczej, fryzjerskiej, kucharskiej, hotelarskiej, ogrodniczej, budowlanej i ślusarskiej;

 • zaprezentowanie oferty zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych,

 • możliwość rozmowy indywidualnej z doradcą zawodowym,

specjalne atrakcje:


9.40- pokaz malowania na koszulkach i filcowania- pracownia krawiecka
9.40-10.35, 10.45-11.30- pokaz eksperymentów przyrodniczych –sala 16
10.40- pokaz tańca - sala gimnastyczna
11.30-pokaz florystyczny – sala 23

 

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w imprezie w sekretariacie szkoły

Zaproszenie pdf

 

 

BRANŻOWE WARSZTATY KOKTAJLOWE

We wtorek 6.02.2018r. zostały przeprowadzone w naszej szkole integracyjne warsztaty hotelarskie pod hasłem ŻÓŁTY, ZIELONY, CZERWONY, CZYLI BRANŻOWE WARSZTATY KOKTAJLOWE. Celem zajęć było praktyczne zapoznanie młodzieży z zawodem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej oraz ukazanie przykładów różnorodności działań podejmowanych w trakcie nauki. Podczas krótkiej prezentacji goście mogli obejrzeć hotele, w których odbywają się praktyki, zobaczyć, jakie zadania wykonują praktykanci i – co najważniejsze – porozmawiać z naszymi hotelarzami na tematy branżowe. Z przyjemnością informujemy, że wszyscy goście z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia i zdobyli certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.

POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY

Dnia 31.01.2018 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbył się etap regionalny V edycji konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Poznaj swoje prawa w pracy". W rywalizacji brało udział 28 uczniów reprezentujących 14 placówek oświatowych z całego województwa. Etap regionalny składał się z 35 pytań testowych jednokrotnego wyboru z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Naszą szkołę reprezentowało dwóch najlepszych uczniów, którzy zostali wyłonieni podczas etapu szkolnego. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali dyplomy oraz upominki.

STUDNIÓWKA 2018

Podobnie jak w latach poprzednich tegoroczny bal odbył się w sąsiadującym ze szkołą Park Hotelu. W piątek 26.01.2018r. bawiliśmy się doskonale przy dźwiękach skocznej muzyki. Imprezę rozpoczęliśmy bardzo tradycyjnie: humorystycznym filmem ukazującym życie szkoły oraz polonezem, do którego zaprosiliśmy wszystkich obecnych. Znaleźliśmy chwilę, by powspominać to, co wydarzyło się w ostatnich latach i miesiącach. Znaleźliśmy też okazję do uśmiechu i serdecznych rozmów, bo – chociaż nogi od tańców bolały – to przecież humor wszystkim nam dopisywał. Świetne towarzystwo, dobra muzyka i jedzenie… czego chcieć więcej?

Zielony, biały, żółty, granatowy, czerwony – tak prezentuje się w obecnym roku Tydzień Kolorów. Kończąc pierwszy semestr nauki szkolnej mamy okazję spędzić parę chwil na wspólnej zabawie. O tym, że integracja jest bardzo ważna, wiemy nie od dzisiaj. Dlatego kontynuujemy tę tradycję i zamierzamy o niej nie zapominać w kolejnych latach. Podobno łatwiej się żyje uśmiechniętym optymistom, dlatego w dniach: 22-26 stycznia stwarzamy wiele okazji do uśmiechu.

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z autyzmem do udziału w integracyjnych warsztatach prowadzonych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy,w roku szkolnym 2017/2018.Celem zajęć będzie praktyczne zapoznanie młodzieży z zawodami, które są w ofercie edukacyjnej naszej placówki. Poprzez atrakcyjne formy pracy, pomysłowe wyroby oraz smaczne potrawy i wypieki chcemy zachęcić uczniów do planowania swojej ścieżki edukacyjno - zawodowej i poznania szkolnictwa zawodowego specjalnego.Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup telefonicznie, liczba miejsc ograniczona.Koordynator warsztatów-Jagna Snopko – tel. 697 911 540

 

PLAN WARSZTATÓW

Szkolny Punkt Informacji i Kariery -zmiana terminu

Od 02.01.2018 roku spotkania odbywają się we wtorki i środy od godz.14.20 do 15.20 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego. Zapraszamy uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli

OWOC DLA KAŻDEGO

W piątek 12.01.2018r. kolejny raz gościliśmy w szkole przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pani Małgorzata Kołacz – gł. specjalista ds. sadownictwa integrowanej produkcji i ochrony roślin przekonywała nas do tego, że warto jeść owoce. Tematyka zajęć dotyczyła dwóch istotnych zagadnień: wartości odżywczych polskich owoców oraz zasad pielęgnowania sadów owocowych. Dużo czasu poświęciliśmy na dyskusję o zdrowym żywieniu, zdrowym trybie życia i właściwym odpoczynku. Taka lekcja przyda się każdemu, kto chce jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i komfortem życia.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA ARANŻACJĘ STOŁU BOŻONARODZENIOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM PIEROGÓW

Dnia 14.12.2017 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 14 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Gnieźnie odbył się międzyszkolny konkurs bożonarodzeniowy, podczas, którego uczniowie mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Naszą szkolę godnie reprezentowały dwie uczennice kl. II d, które rywalizowały z reprezentacjami gospodarzy i z Krotoszyna. Zagadnienia konkursowe podzielone były na trzy etapy: •rozwiązanie testu •etykę wykonania i podawania oraz smakowitość pierogów •twórcze, kreatywne i oryginalne nakrycie stołu. Podczas wykonywania zadań nasz zespół wzbudził największe zainteresowanie i podziw. Dziewczęta wykazały się spokojem, dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i pomysłowością, dzięki której zdobyły pierwsze miejsce w konkursie „Międzyszkolnym…” reprezentując zawód kucharza.

PRACA SEKRETARIATU W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

W okresie świątecznym sekretariat przyjmuje:

22.XI- w godz. 8.00-11.30

27.XI- szkoła zamknięta 

28.XI- w godz. 8.00-14.00

29.XI- w godz. 8.00-14.00

WYCIECZKA DO TORUNIA

Dnia 30 listopada 2017 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Torunia. Uczestniczyli w niej uczniowie z koła tanecznego i teatralnego. Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w Toruniu, które przykuwają uwagę turystów. Szczególnie podobały nam się zajęcia w Młynie Wiedzy oraz seans w Planetarium. Zobaczyliśmy również pomnik Mikołaja Kopernika oraz jego dom, sprawdzaliśmy czy Krzywa Wieża jest faktycznie krzywa, przeszliśmy się po Rynku Staromiejskim, zrobiliśmy zdjęcie ze słynnym osiołkiem i psem Filusiem. Wycieczkę zakończyliśmy pysznym obiadem i symbolicznym toruńskim piernikiem

ŻYJ ZDROWO - KOLOROWO

23 listopada 2017 roku w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej po raz trzeci odbyła się akcja „Żyj zdrowo kolorowo. Młodzieżowa kampania profilaktyczna”. Jej celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. W ramach imprezy młodzież wysłuchała prelekcji mgr Anny Leniec z Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki. Następnie odbyła się debata oraz konkurs ekspresji teatralnej. Rywalizowała między sobą młodzież ze szkół specjalnych oraz integracyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3, Zespołu Szkół nr 30, Zespołu Szkół nr 31, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Branżowa szkoła I stopnia nr6.

ZJAZD ABSOLWENTÓW

We wtorek 5.12.2017r. gościliśmy absolwentów naszej szkoły. Podczas spotkania mogliśmy podziwiać przedstawienie  koła teatralnego oraz tancerzy, którzy przygotowali na tę okazję specjalny program artystyczny. W ramach wspomnień obejrzeliśmy ciekawą prezentację z życia szkoły i z sentymentem  wspominaliśmy chwile sprzed kilkudziesięciu, kilkunastu i kilku lat. Wspólnie oglądaliśmy stare kroniki i okolicznościowe stroiki wykonane z ekologicznych materiałów roślinnych. Zrobiliśmy sobie krótką „wycieczkę” po wyremontowanych salach lekcyjnych. Znaleźliśmy też czas na odrobinę słodyczy i  pamiątkowe zdjęcia.

Dziękujemy, że chcieliście przeżyć tę chwilę wzruszenia wspólnie z nami.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCĄ

W czwartek 16.11.2017 r. młodzież naszej szkoły miała okazję porozmawiać z lokalnym przedsiębiorcą - panem Andrzejem Bogusławskim reprezentującym firmę PHU-Bogusławska. Podczas spotkania omawiano zasady segregowania surowców wtórnych oraz recyklingu. Zastanawialiśmy się też nad tym, jak ważna jest praktyczna nauka zawodu i zdobycie doświadczenia w wybranej przez siebie branży.

LEKCJE ZUS

We wtorek 21.11.2017r. młodzież naszej szkoły gościła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy. Podczas lekcji można było zapoznać się z zasadami rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych oraz różnymi usługami oferowanymi przez PUE dla ubezpieczonych. Najlepsi uczniowie uczestniczący w projekcie „Lekcje ZUS” wezmą udział  w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Trzymamy kciuki!

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami odbedą się dnia 30 listopada o godz. 16.30.

MIM W TENISIE STOŁOWYM

W sali Młodzieżowego Domu Kultury w Bydgoszczy przy ul. Leszczyńskiego 42 odbyły się Miejskie Igrzyska Młodzieży w tenisie stołowym. Celem zawodów sportowych jest promowanie sportu rekreacyjnego, prozdrowotny charakter oraz integracja uczniów poszczególnych szkół. W zawodach wzięło udział pięć placówek, w tym uczniowie naszej szkoły. Nasi podopieczni, którzy walczyli przy stole ambitnie i wykazali dużo determinacji w grze. Wygrali po dwie gry singlowe, zajmując miejsca w środkowej strefie indywidualnej klasyfikacji. Mecze rozgrywano tzw. systemem "rosyjskim", gdzie przegrywający w pierwszej grze nie odpadał w rywalizacji. Dopiero po drugiej porażce został wyeliminowany w turnieju. 

Następne zawody rozegrane zostaną w sali gimnastycznej naszej szkoły. A będzie nimi turniej w piłce siatkowej chłopców, którego zaplanowano na czwartek, 7 grudnia br.  

 

ZJAZD ABSOLWENTÓW

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 w Bydgoszczy na SPOTKANIE ABSOLWENTÓW. Zjazd odbędzie się we wtorek 05.12.2017r. w godz.: 16:00-19:00 w budynku naszej szkoły.

Spotkajmy się, porozmawiajmy i powspominajmy szkolne czasy przy filiżance dobrej kawy i ciastku. Dla odwiedzających nas gości planujemy różne atrakcje: zwiedzanie wyremontowanych pracowni szkolnych, krótki program artystyczny oraz okolicznościowe upominki.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 30.11.2017r. w sekretariacie szkoły tel. 52 322 33 53. Zjazd to doskonała okazja, by znowu zagościć w murach szkoły. Serdecznie zapraszamy

MIEJSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY

Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły, w siedzibie naszej placówki, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego i nauczycielami szkół, które brały dotąd udział w rozgrywkach Miejskich Igrzysk Młodzieży.

Celem spotkania była kontynuacja rozgrywek MIM, a także znowelizowanie ich i opracowanie terminarza imprezy na rok szkolny 2017/18.

Ustalono, że w tegorocznych rozgrywkach dominował będzie system indywidualny. Sporty zespołowe natomiast do tegorocznych zmagań będą jedynie tzw. uzupełnieniem .

Patronat organizacyjny, jak dotychczas, pełnił będzie Miejski Szkolny Związek Sportowy. W naszej szkole odbędą się turnieje chłopców i dziewcząt w piłce siatkowej. Zaplanowano je na czwartek, 7 grudnia (początek-godzina 10.00) i na środę, 17 stycznia (godz. 11.00).

Terminarz

RAJD MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY

W sobotę 21.10.2017r. miłośnicy Bydgoszczy uczestniczyli w kolejnym już rajdzie organizowanym przez PTTK Szlak Brdy. Odwiedziliśmy następujące miejsca: Rondo Grunwaldzkie – Park Nakielski – Park Księżycowy – Park na Błoniu – Park Pięciu Stawów – Park Dąbrowskiego. Okazało się, że nasze miasto ma wiele tajemnic, których nie znają nawet rodowici bydgoszczanie. Podczas rajdu udało nam się odkryć tylko niektóre z nich. Na rozwiązanie czeka jeszcze wiele innych bydgoskich zagadek.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

To jedno ze świąt, które co roku obchodzimy bardzo uroczyście. Spotykamy się w liczniejszym niż zazwyczaj gronie, trochę wspominamy, ale nie zapominamy o teraźniejszości i czekającej nas przyszłości. Tak było również w piątek 13.10.2017r. Podczas uroczystej akademii uczniowie klas I złożyli ślubowanie, a następnie zostali oficjalnie powitani w gronie naszej społeczności. Dyr. E. Witczak pogratulowała nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły, którzy wyróżnili się zaangażowaniem i wytrwałością w pracy. Nie zawiedli też nasi aktorzy – ich program artystyczny okazał się jednocześnie wesołym i zmuszającym do refleksji przedstawieniem. Dlatego nagrodziliśmy ich gromkimi brawami.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Tradycją stało się już, że podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania rodzice uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole poznają dyrekcję oraz nauczycieli uczących młodzież. Przy tej okazji wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią najważniejszych dokumentów szkolnych, porozmawiać z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem oraz innymi pracownikami, a także podziwiać wystawę plonów z działki szkolnej w Myślęcinku. Tym razem mieliśmy gościom dużo do opowiedzenia i pokazania, ponieważ w budynku przeprowadzono wiele remontów. A wszystko po to, aby młodzież czuła się u nas dobrze i mogła uczyć się w bardziej komfortowych warunkach.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Akcja-kwalifikacja”, we wrześniu br. został utworzony  - Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPInKa, w ramach którego są prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje pomoc młodzieży w:

 • zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego;
 • poznaniu własnych możliwości
 • przygotowaniu do poruszania się po rynku pracy;
 • przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę oraz zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Zapraszamy uczniów,  absolwentów, rodziców i nauczycieli

w środę od 14.25 do 15.25, we wtorek 16.15-17.15.

Gabinet kierownika szkolenia praktycznego

OBÓZ I POMOCY

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w trzydniowym obozie pierwszej pomocy(13-15.09.17) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych we Wielonku. Podczas obozu uczniowie zdobywali wiedze z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania  występowania wypadków. Szkolenia prowadzili ratownicy medyczni, instruktorzy pierwszej pomocy PCK oraz studenci kierunków medycznych. Obóz zakończył się egzaminem praktycznym, a uczestnicy otrzymają zaświadczeniem o ukończeniu podstawowego kursu pierwszej pomocy. Jednak młodzież  nie tylko zdobywała wiedzę, czas spędzali także na wspólnych zabawach, dyskotekach oraz nawiązywaniu nowych kontaktów z uczniami innych bydgoskich szkół.

ZAWODY I POMOCY

Dnia 30.09.2017 w XV LO Mistrzostwa Sportowego w Fordonie zorganizowano II Bydgoskie Zawody Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych.

Celem zawodów było:

 • ujednolicenie standardów udzielania pierwszej pomocy nauczanych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach,
 • skuteczność stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy,
 • kształtowanie postaw współzawodnictwa i współpracy w grupie.

Udział brało 9 szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo dziękujemy uczniom naszej szkoły za godną postawę i uczestnictwo.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W poniedziałek  4 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Zgromadzonych  powitała dyr. Emilia Witczak, która życzyła uczniom wielu sukcesów w nauce. Wszyscy zauważyli, że mamy powody do radości. Podczas wakacji w budynku szkoły trwały intensywne remonty – zmodernizowano pracownie zawodowe. Dzięki temu młodzież będzie mogła korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej, aby – po zakończeniu nauki -  łatwiej odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Uczniowie chcący przystąpić do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2018r. zobowiązani są złożyć pisemną deklarację u kierownika szkolenia praktycznego lub w sekretariacie szkoły do dnia 6 września 2017r.

WYKAZ PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZMIANA NAZWY SZKOŁY

Informujemy, że z dniem 1.09.2017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna zmienia nazwę na:

            Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna

Na dokumentach uczniów będzie widniała nazwa:

            Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz”

Dnia 6 czerwca uczestnicy konkursu „Żyj, nie ulegaj, walcz” pod opieką pani Małgorzaty Piotrowskiej wzięli udział w IV Forum Profilaktycznym. Organizatorem projektu było VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Podczas imprezy młodzież uczestniczyła w pokazach filmów konkursowych,  występach wokalnych oraz warsztatach profilaktycznych.  Nastąpiło także wręczenie nagród laureatom konkursów: literackiego, plastycznego, filmowego oraz fotograficznego. Jednym z nich jest  Łukasz Maciejczyk, uczeń klasy III A, który otrzymał wyróżnienie za udział w konkursie literackim. Gratulacje!!!

DNI WOLNE

DNIA 16.06.2017 SZKOŁA NIECZYNNA

DNIA 20.06.2017 - EGZAMIN PISEMNY- DZIEŃ WOLNY DLA UCZNIÓW

GRATKA DLA MIŁOSNIKÓW ROŚLIN

W poniedziałek 12.06.2017r. młodzież naszej szkoły miała okazję zwiedzić Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy i dowiedzieć się więcej na temat badań w niej przeprowadzanych. Są to m.in.: analizy ogrodnicze i sadownicze, analizy gleb rolniczych mineralnych i organicznych, analizy osadów ściekowych i gleb pod wywóz osadów. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: ogrodniczej i hotelarskiej, którzy odbywają praktyki na działce szkolnej w Myślęcinku. Tego dnia wybraliśmy się również do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie – oprócz roślinności - mogliśmy podziwiać kamienne rzeźby dzieci symbolizujące różne pory roku.

POZDROWIENIA Z ZAKOPANEGO

II WOJEWÓDZKI TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

W czwartek 11.05.2017 r. nasza szkoła zorganizowała II Wojewódzki Turniej Gier Planszowych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Delegatura IPN w Bydgoszczy. Uczniowie z siedmiu szkół z województwa kujawsko-pomorskiego rywalizowali w dwóch kategoriach. Pierwszą konkurencją były warcaby, natomiast druga kategoria dotyczyła rozgrywek w gry karciane wydawane przez IPN: ZnajZnak, Pamięć '39 oraz ZnajZnak Pamięć. Dla uczestników przygotowaliśmy smaczny poczęstunek, a także atrakcyjne upominki.

W kategorii warcaby najlepsi okazali się:

I miejsce Kacper Talaśka

II miejsce Przemysław Borowicz

III miejsce Damian Mazur

W kategorii ZnajZnak, Pamięć '39 oraz ZnajZnak Pamięć  na podium stanęli:

I miejsce Natalia Osińska

II miejsce Sebastian Strzyżewski

III miejsce Radosław Wojciechowski

Wszystkim uczestnikom gratulujemy znakomitej gry i zapraszamy za rok.

 

https://www.facebook.com/BydgoszczIPN/posts/802850236557461


https://www.facebook.com/BydgoszczIPN/posts/804489439726874

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy bydgoskiej delegaturze IPN za pomoc rzeczową oraz kinu „Helios” za wsparcie w ufundowaniu nagród dla najlepszych uczestników.

 

PASJE HOTELARSKIE I TURYSTYCZNE

Dnia 16.05.2017r. gościliśmy w ZSZ nr 5 reprezentacje kilku szkół: z Włocławka, Inowrocławia oraz Bydgoszczy. Powodem spotkania były rozgrywające się tego dnia finały dwóch ważnych konkursów. Wojewódzki Konkurs Najsprawniejszy uczeń w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej był okazją do sprawdzenia wiedzy i umiejętności dla dwójki naszych hotelarzy: Weroniki Małkowskiej i Dariusza Czempińskiego, którzy ostatecznie zajęli drugie miejsce. Uczestnicy mieli do wykonania zadania teoretyczne oraz praktyczne, oprócz tego każda drużyna przedstawiała przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną na temat ekologicznych rozwiązań w hotelarstwie. Współfinansowane z Bydgoskich Grantów Oświatowych Rajdy i gry integracyjne promujące rozwój turystyki pieszej wśród młodzieży były także projektem 2-etapowym. Uczniowie najpierw brali udział w cyklu rajdów oraz zajęć, w trakcie których młodzież przygotowywała prezentacje multimedialne dokumentujące trasy szkolnych wędrówek. W finale konkursu naszą szkołę reprezentowały: Dominika Janiak, Kinga Jordan, Anna oraz Sandra Waneckie, które także zajęły 2 miejsce. Zmagania konkursowe nie były łatwe, uczestnicy układali puzzle młodego turysty, „wędrowali” palcem po mapie, w kategorii byłem, widziałem, wiem rozpoznawali znane miejsca, budynki, pomniki z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a na zakończenie rozwiązywali krzyżówkę młodego turysty. Dlatego cieszymy się z sukcesów obu reprezentacji. Pragniemy też ponownie podziękować naszym darczyńcom, fundatorom nagród, osobom, których dobra wola okazała się niezbędna.

PaTPORT Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 oraz PaTPORT Zespołu Szkół Samochodowych zorganizował dla przedstawicieli bydgoskich PaTPORTów zajęcia profilaktyczne. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy dnia 25.04.17 r. o godzinie 12.30. Tematem zajęć był „Fonoholizm”, przedstawiony w atrakcyjnej dla uczniów formie oraz zobrazowany projekcją filmu pt.: „Nerve”. 

PODZIĘKOWANIE

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i ofiarowane wsparcie rzeczowe dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przez firmę McCormick Polska S.A. – producenta przypraw KAMIS.

Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy.

Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów w realizowaniu planów zawodowych.

 

KONKURS TALENTÓW

We wtorek 11.04.2017r. odbył się w naszej szkole Konkurs talentów – na rok rzeki Wisły. Finansowana z Bydgoskich Grantów Oświatowych impreza cieszyła się dużym powodzeniem wśród młodzieży uzdolnionej plastycznie, literacko oraz amatorów fotografii. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie piękna królowej polskich rzek.

Podczas spotkania integracyjnego  reprezentacji  szkół z Inowrocławia, Koronowa i Bydgoszczy  mogliśmy  podziwiać wystawę prac m.in. zakwalifikowanych do drugiego etapu eliminacji, a jury wybrało laureatów konkursu. Były też gry i zabawy związane z tematem konkursu. Miło nam poinformować, że w kategorii prac plastycznych zwyciężył Piotr Mrówczyński z Inowrocławia, w kategorii prac fotograficznych – Przemysław Bartnicki z ZSZ nr 5 w Bydgoszczy, w kategorii prac literackich – Dominika Janiak z ZSZ nr 5 w Bydgoszczy. Wszystkim rywalizującym gratulujemy.

INTEGRACYJNE WARSZTATY HOTELARSKIE

W poniedziałek 13.03.2017r. odbyły się w naszej szkole warsztaty. Celem zajęć było praktyczne zapoznanie młodzieży uczęszczającej do bydgoskich gimnazjów z zawodem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej poprzez ukazanie przykładów różnorodności działań podejmowanych w trakcie nauki. W warsztatach wzięli udział również nasi hotelarze, którzy służyli radą i pomocą zaproszonym gościom. Wspólnie przygotowaliśmy zdrowe koktajle, pokazaliśmy jak w dekoracyjny sposób można składać hotelowe ręczniki oraz papierowe serwetki. W ekspresowym tempie wykonaliśmy modne ozdoby sali konsumenckiej, a młodzież z naszej szkoły opowiedziała młodszym kolegom jak wygląda praktyczna nauka zawodu. Na każdego uczestnika warsztatów czekała niespodzianka.

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

W czwartek 16.03.2017r. gościliśmy w naszych progach młodzież gimnazjalną wraz z opiekunami i rodzicami. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji: przybyli zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły. Zobaczyli, co w praktyce potrafią uczniowie ZSZ nr 5 kształcący się w różnych zawodach. Goście mogli również porozmawiać z doradcą i skorzystać z sugestii dotyczących predyspozycji, jakie powinni posiadać kandydaci do poszczególnych zawodów. Oprócz tego były jeszcze wspólnie wykonywane doświadczenia chemiczne, krótki kurs udzielania pierwszej pomocy oraz inne równie ciekawe propozycje.

            Miło, że znaleźliście Państwo czas, aby nas odwiedzić.

KONKURS REGIONALNY NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE

Na organizowanym w Toruniu dnia 14.03.2017r. Regionalnym Konkursie Najsprawniejszy w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZSZ nr 5. Naszą szkołę godnie reprezentowały dwie uczennice, które rywalizowały z reprezentacjami gospodarzy, Inowrocławia, Kutna i Rusocina. Zmagania konkursowe podzielono na kilka etapów: uczestnicy wykonywali wcześniej plakaty przedstawiające pracę kelnerów, w trakcie spotkania rozwiązywali testy oraz nakrywali stoły i obsługiwali gości. Podczas wykonywanych zadań przedstawicielki naszej szkoły wykazały się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

ZAPROSZENIE NA DRZWI OTWARTE SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i nauczycieli na Drzwi Otwarte Szkoły, które odbędą się 16 marca 2017r. (czwartek) w godz. 9.30-14.30.

W programie imprezy :

·         zapoznanie gości z bazą szkoły,

·         praktyczne zaprezentowanie kierunków kształcenia w pracowniach zawodowych,

·         prezentacja zajęć rewalidacyjnych i kół zainteresowań,

·         możliwość rozmowy indywidualnej z doradcą zawodowym,

·         lekcje pokazowe :
- edukacja dla bezpieczeństwa : pierwsza pomoc – godz.10.45,
- biologia, chemia : nauki przyrodnicze w praktyce – godz.9.50, 10.45,

W trakcie imprezy słodki poczęstunek

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w imprezie ( tel. 52 322 33 53)

KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY

Dnia 02.03.2017  w Zespole Szkół nr 1 odbyła się VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki. W konkursie brało udział dwudziestu startujących, naszą szkołę reprezentowała Patrycja Szweda z klasy 2b - modelką była Klaudia Maciąg. Motyw przewodni stylizacji to  „Kolorowy zawrót głowy”. Nasza uczennica  znalazła się w piątce wyróżnionych ze wszystkich biorących udział w konkursie. Gratulacje dla Patrycji i jej modelki.

POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY

W dniu 16.02.2017 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Bydgoszczy, przy Placu Piastowskim 4a odbył się IV regionalny finał konkursu  dla szkół ponadgimnazjalnych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. W rywalizacji brali udział uczestnicy programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” organizowanego przez PIP. W konkursie wzięli udział  uczniowie  wyłonieni podczas etapów szkolnych z placówek województwa kujawsko – pomorskiego. Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na 35 pytań z zakresu wiedzy o prawie pracy i przepisach BHP.

      Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, na etapie regionalnym naszą placówkę reprezentowali uczniowie z klas kończących szkołę. Otrzymali szczególne wyróżnienie za posiadaną wiedzę oraz udział w konkursie i uhonorowano ich upominkami.

PAPIERY DO KARIERY

W poniedziałek 27.02.2017r. uczniowie naszej szkoły, którzy planują w przyszłości podjąć pracę zawodową,  uczestniczyli w warsztatach pod nazwą Papiery do kariery. Gościliśmy panią Joannę Wójtowicz, eksperta w dziedzinie tworzenia Europejskiego Paszportu Umiejętności. Podczas warsztatów przedsiębiorcza młodzież zdobywała kolejne doświadczenia w stawianiu pierwszych kroków na obecnym rynku pracy. Uczyła się, w jaki sposób wykorzystywać technologię informacyjną do promowania własnych osiągnięć i tworzenia dokumentów, których wymagają przyszli pracodawcy.

AKTORZY W WAŻNEJ SPRAWIE O EKOLOGII

Dnia 22 lutego 2017 roku już po raz kolejny uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego wzięli udział w konkursie na Małą Formę Sceniczną  pod patronatem urzędu Miasta w Bydgoszczy. Przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej wystawione  w  Pałacu Młodzieży. W tym roku nasi aktorzy zaprezentowali inscenizację pt. „Drzewo twoim przyjacielem", w której ukazali szereg korzyści płynących z obecności drzew w  przyrodzie i zachęcali wszystkich do ich ochrony. Tego dnia odbył  się konkurs recytatorski, podczas którego oklaskiwano również naszych tancerzy.

SREBRNE MEDALE DLA NASZYCH UCZENNIC

Rywalizacja w piłce siatkowej zdominowała progi naszej placówki. Na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 odbyły się dwa turnieje w tej pięknej, jednocześnie bardzo widowiskowej dyscyplinie sportu. Najpierw o najwyższe laury w Miejskich Igrzyskach Młodzieży ubiegały się dziewczęta. Dziewczęca drużyna naszej szkoły zajęła ostatecznie 2 miejsce. W decydującej rozgrywce, po zaciętym spotkaniu, przegrała finał z uczennicami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 0:2. Wcześniej odniosła dwa zwycięstwa – z Zespołem Szkół nr 7 2:0 i Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 2:0. Słabiej spisali się chłopcy. Wywalczyli 4 miejsce. Kolejny turniej z cyklu „MIM” rozegrany zostanie w badmintonie.

" PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA".

17.02.2017 uczniowie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wzięli udział w seminarium " PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA". Szkolenie, które odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku poprowadzili pracownicy Firmy IKEA. Omówili oni działania jakie podejmuje Ikea w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Młodzież z zainteresowaniem słuchała i oglądała w jaki sposób przedsiębiorstwo może funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem. Dowiedzieliśmy się między innymi, że wiele towarów w Ikei wykonanych jest z surowców wtórnych, cały sklep i zaplecze wyposażone jest w oświetlenie typu LED. Ciekawostka - Ikea posiada stację ładowania elektrycznych pojazdów. Spotkanie było bardzo interesujące.

WARSZTATY KRAWIECKIE

 

15 lutego 2017r. przeprowadziliśmy w naszej szkole kolejne z cyklu warsztaty szycia i dekorowania wyrobów użytkowych dla gimnazjalistów. Gościliśmy młodzież i opiekunów z Zespołów Szkół nr : 31 i 19. Celem zajęć było praktyczne zapoznanie młodzieży z zawodem krawca poprzez atrakcyjne formy pracy i pomysłowe wyroby. Tematem zajęć było uszycie do wyboru : etui na telefon lub breloczka. Spotkanie rozpoczęło się od pokazu prezentacji multimedialnej o zawodzie krawca.  Następnie przeprowadzono instruktaż bhp i omówiono kolejność wykonania zaplanowanych wyrobów.  Goście z gimnazjum, z pomocą koleżanek z grupy krawieckiej świetnie sobie poradzili, prace ręczne sprawiły im wiele radości. Praktycznie zapoznali się z rzemiosłem krawieckim, poprzez naszywanie aplikacji i ozdabianie opanowali, proste ściegi oraz mieli możliwość szycia na maszynie. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze, gościom bardzo podobała się nasza szkoła.

Pod kierunkiem profesjonalnego sędziego

W czwartek, 23 lutego br. w naszej szkole rozegrany zostanie kolejny turniej z cyklu Miejskich Igrzysk Młodzieży. Tym razem na parkiecie sportowej sali dojdzie do konfrontacji zespołów chłopięcych w piłce siatkowej. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 10.00 i natychmiast po otwarciu rozpocznie się rywalizacja.

W pierwszym spotkaniu zespół naszej placówki zmierzy się z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. W drugim, rywalami naszych podopiecznych będą uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Fordonie , w trzecim - Zespołu nr 7. Pojedynki poprowadzi profesjonalny arbiter, który wielokrotnie sędziował rywalizację drużyn ligowych. Po ostatnim gwizdku arbitra odbędzie się dekoracja zespołów. Przypomnijmy, że w ub. roku uczniowie naszej szkoły zajęli w turnieju siatkówki 1 miejsce.

TYDZIEŃ KOLORÓW 2017

Tydzień Kolorów co roku kojarzy się nam z zakończeniem pierwszego semestru nauki i oczekiwaniem na nadchodzące ferie. Zgodnie z niepisaną tradycją przez  kilka dni młodzież ma okazję bawić się wspólnie podczas przerw. W miłej atmosferze szybciej mija czas, a uczestnicy imprezy mogą dowiedzieć się  wielu zaskakujących rzeczy. Wszyscy chyba zgodzą się z tym, że warto jest „żyć kolorowo”.

STUDNIÓWKA 2017

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tegoroczny bal odbył się w bydgoskim Park Hotelu. Zabawa rozpoczęła się punktualnie o godz. 17:00 w piątek 20.01.2017r. Podczas imprezy padło wiele miłych słów na temat naszej szkoły i osób z nią związanych. Przyszedł czas nie tylko na wspomnienia, ale również na zadawanie sobie pytań o najbliższą i tę  nieco bardziej odległą przyszłość. Tak to już jest, że studniówka zmusza do refleksji…

Było też bardzo wesoło i każdy, kto lubi tańczyć, miał okazję pobawić się na parkiecie. W przerwie pomiędzy tańcami zaproponowaliśmy młodzieży różne konkursy, a  na salę wjechał olbrzymi tort z palącymi się wulkanami. Zgodnie z tradycją wybraliśmy królową i króla balu. I tak wspólnie bawiliśmy się kilka dobrych godzin.

WARTO JEŚĆ OWOCE

Tradycją stało się już, że co roku gościmy w szkole przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tym razem w poniedziałek 9.01.2017r. odwiedziła nas pani Małgorzata Kołacz – gł. specjalista ds. sadownictwa integrowanej produkcji i ochrony roślin. Tematyka wystąpień naszego gościa dotyczyła dwóch istotnych zagadnień, a mianowicie: wartości odżywczych polskich owoców oraz zasad pielęgnowania sadów owocowych. O tym, że warto właściwie się odżywiać, dbać o własne zdrowie nie trzeba nikogo z nas przekonywać. O zaletach spożywania owoców sezonowych po wysłuchaniu ciekawych prelekcji jesteśmy jeszcze bardziej przekonani.

BRAK PRĄDU

Dnia 22 grudnia w godz. 8.00 13.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu do budynku szkoły.

Dnia 22 grudnia ,z okazji Wigilii szkolnej, sekretariat czynny do godz.11.30. 

" CUDA Z PIERNIKA"

Zrealizowane w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego V Spotkanie Integracyjne Uczniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Cuda z piernika” odbyło się we wtorek 13.12.2016r. Organizatorzy konkursu, czyli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy, powitali przybyłych w gościnnych progach Park Hotelu przy ul. Wrocławskiej i zaprosili do obejrzenia programu przygotowanego przez uczniów ZSZ nr 5. W części artystycznej mogliśmy podziwiać pokaz mody i fryzur inspirowanych kolekcją bydgoskiej projektantki, przedstawienie szkolnego koła teatralnego oraz inne atrakcje. Na zgromadzonych czekało wiele niespodzianek: występ gościa specjalnego – bydgoskiej grupy Wolf Gang oraz piernikowe upominki.

            W części konkursowej przeprowadzonej na terenie szkoły rywalizowały drużyny z mniejszych i większych miejscowości naszego województwa. W kategorii pierwszej zadaniem uczestników było wykonanie wyrobu cukierniczego z ciasta piernikowego oraz zaprezentowanie go w ciekawej aranżacji bożonarodzeniowej. Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą okazała się reprezentacja ZSZ nr 5, która wyprzedziła drużyny z Kcyni, Świecia, Inowrocławia, Włocławka oraz Bydgoszczy. W kategorii drugiej zadaniem uczestników było wykonanie wyrobu z masy solnej oraz zaprezentowanie go w aranżacji o podobnej tematyce. Tym razem triumfowała reprezentacja Świecia, która pokonała kilka zespołów, m.in. z Bydgoszczy, Grudziądza, Kcyni, Więcborka, Sępólna Krajeńskiego.

            Na wszystkich uczestników konkursu czekały atrakcyjne nagrody i smaczny poczęstunek. Duża w tym zasługa hojnych sponsorów, którym jeszcze raz dziękujemy za okazane wsparcie i zrozumienie dla podejmowanej przez organizatorów inicjatywy. Dziękujemy za ten prawdziwie ludzki odruch dobrego serca.

 

FILM Z IMPREZY INTEGRACYJNEJ

UWAGA

Absolwenci, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu zawodowego w sesji styczeń 2017 proszeni są o odbiór indywidualnych harmonogramów w sekretariacie szkoły. Informujemy, że egzamin odbędzie się 12 stycznia 2017 r., o godzinie określonej w harmonogramie.

ŻYJ ZDROWO- KOLOROWO

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

JESIENNY RAJD MŁODEGO TURYSTY

W niedzielę 6.11.2016r. miłośnicy Bydgoszczy wzięli udział w Jesiennym Rajdzie  Młodego Turysty organizowanym przez PTTK Szlak Brdy. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami rajdu wędrowaliśmy śladem bydgoskich fortyfikacji od ul. Mostowej poprzez Stare Miasto i Wyspę Młyńską. W trakcie wędrówki zwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne i przespacerowaliśmy się po Śródmieściu. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych faktów z historii grodu nad Brdą. Poznaliśmy też kilka interesujących legend.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Zakończyła się kolejna, jubileuszowa X edycja programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, którego podstawowym celem jest promowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie prawnej ochrony i bezpiecznych warunków pracy. Podczas tegorocznej gali, która podsumowywała ubiegłoroczną współpracę, dyr. Emilia Witczak odebrała podziękowania dla ZSZ nr 5 za wkład pracy i zaangażowanie nauczycieli w przekazywanie młodzieży informacji na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

PAMIĘTAMY

UWAGA !

Dnia 31 pażdziernika szkoła nieczynna.

LEKCJE W ZUS

Dnia 24.10.2016r. uczniowie naszej szkoły gościli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy. Podczas lekcji, która została tam przeprowadzona, dokonano prezentacji sposobu poruszania się po sali obsługi klienta. Uczniowie zapoznali się z zasadami rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych oraz różnymi usługami oferowanymi przez PUE dla ubezpieczonych.

POZNAJ SWOJE MIASTO - MARSZ NA ORIENTACJĘ

Pogoda nie była dla nas łaskawa od samego rana w środę 19.10.2016r. Mimo wszystko postanowiliśmy zrealizować popołudniowe plany i wzięliśmy udział w bydgoskim MARSZU NA ORIENTACJĘ. Idąc zgodnie z wytyczoną na mapie trasą przespacerowaliśmy się ulicami miasta w kierunku Wyspy Młyńskiej, by na nowo odkrywać jej uroki. Przy okazji wstąpiliśmy do jednego z budynków muzealnych. Po obejrzeniu wystawy dotyczącej historii pieniądza skierowaliśmy się do pobliskiej cukierni. I tak „na słodko” zakończyliśmy jesienny marsz miłośników Bydgoszczy.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

To święto co roku obchodzimy bardzo uroczyście. Spotykamy się w liczniejszym niż zazwyczaj gronie – gościmy także tych, których łączą ze szkołą wspomnienia lat minionych. 14.10.2016r. podczas akademii zaprezentowali się uczniowie klas I, którzy złożyli ślubowanie, a następnie zostali powitani przez Samorząd Uczniowski. Młodzież pracująca podczas wakacji odebrała certyfikaty ukończenia stażu zawodowego, a grupa osób zaangażowanych w remont budynku szkolnego – podziękowania. Dyr. E. Witczak wręczyła gratulacje nauczycielom, którzy wyróżnili się zaangażowaniem i wytrwałością w pracy. Nasi aktorzy wystąpili również w trakcie akademii – pokazali szkołę tak, jak to najlepiej Oni potrafią: na wesoło. Nic dziwnego, że taki występ podobał się publiczności.

WESTERN HOTEL

W dniu 12.10.2016 mieliśmy okazje odwiedzić Western Hotel. To wyjątkowe miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Po przekroczeniu drzwi hotelu odkryliśmy na nowo dziki zachód. Wysłuchaliśmy ciekawej historii hotelu, zwiedziliśmy część noclegową i gastronomiczną. Wszyscy byliśmy zachwyceni pieknie urządzonym wnętrzem jak i przemilym personelem. Uśmiechnięci wrociliśmy do domów.

DRUŻYNA I POMOCY

Dnia 01.10.2016 reprezentanci Drużyny Pierwszej Pomocy działającej w ZSZ 5, brali udział w Bydgoskich Zawodach Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanych przez XV LO w Bydgoszczy.

W trakcie trwania zawodów młodzież w części praktycznej wykonywała czynności ratownicze indywidualnie i zespołowo. Sędziowie oceniali bezpieczeństwo ratowników, ratowanie życia, wezwanie wykwalifikowanej pomocy, udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność działania w grupie oraz kierowanie zespołem. Uczniowie także wypełnili test wiadomości zawarty w części teoretycznej. Całość została podsumowana przez sędziów poszczególnych stacji zadaniowych. Poza „super” edukacyjną zabawą, zdobyliśmy dla naszej szkoły nagrody rzeczowe będące uzupełnieniem plecaków pierwszej pomocy, pomoce dydaktyczne na lekcje EDB oraz koszulki dla uczestników zawodów.

Cel strategiczny upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania został osiągnięty.

PLAN ZAJĘĆ W I SEM. 2016/2017

PLAN ZAJĘĆ

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016/2017

W Zespole Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego 1 odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego, którego celem było ustalenie rocznego kalendarza Miejskich Igrzysk Młodzieży.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła będzie organizatorem 3 imprez:

·         12 stycznia 2017- turniej w piłce siatkowej dziewcząt,

·         23 lutego 2017- turniej w piłce siatkowej chłopców,

·         6 kwietnia 2017- sztafetowe biegi przełajowe.

 

Oto kompletny kalendarz „MIM”; 

 

1.      11.10.2016 – godz. 12.45, turniej w Futsal (piłka halowa chłopców), org. Zespół Szkół nr 7 ul. Waryńskiego 1,

2.      listopad 2016 (do uzgodnienia)-  turniej dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym, org. MDK nr 2, ul. Leszczyńskiego

3.      13.12.2016 – turniej w koszykówce chłopców, org. ZSz nr 7,

4.      12.01.2017 – turniej w piłce siatkowej dziewcząt, org. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5,

5.      23.02.2017 – turniej w piłce siatkowej chłopców, org. ZSZ nr 5,

6.      7.03.2017 – turniej dziewcząt i chłopców w badmintona, org. ZSz nr 7,

7.      6.04.2017 – biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (sztafety), org. ZSz Z nr 5,

8.      25.04.2017 – turniej gier sprawnościowych i uroczyste zakończenie MIM, org. ZSz nr 7.

DNI OTWARTE W NBP 2016

Dni Otwarte to najlepsza okazja, by dowiedzieć się, dlaczego Narodowy Bank Polski jest instytucją tak ważną dla całej gospodarki. To także jedyna w roku okazja, aby poznać bank centralny od środka i skorzystać z atrakcji przygotowanych z tej okazji dla młodzieży i dorosłych. Podczas wycieczki uczniowie naszej szkoły przeszli szybki  kurs rozpoznawania autentyczności banknotów. Poza tym obejrzeliśmy wystawę "Jak powstają polskie banknoty" oraz uczestniczyliśmy w kilku grach – m.in. interaktywnych. Z bliska zobaczyliśmy też sztabkę złota ważącą ponad 12 kg.

EUROWEEK

W dniach 15 -19 września, uczniowie naszej szkoły wzieli udział w obozie szkoleniowym EuroWeek – Szkoła Liderów, organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży.
Przez cztery dni uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez wolontariuszy ze wszystkich stron świata min. z Łotwy, Filipin, Azerbejdżanu, Turcji, Meksyku, Indii czy Nigerii.  Obóz był świetną okazją do poznania rówieśników z różnych stron Polski a także wykazania się znajomością angielskiego. Podczas obozu odbyła się również wycieczka do  Kłodzka. 

ZEBRANIE RODZICÓW

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 WRZEŚNIA.

RODZICE UCZNIÓW KLAS I- 16.30- SALA GIMNASTYCZNA

RODZICE UCZNIÓW KLAS II i III- 17.00- SALE DYDAKTYCZNE

 

                                                                          SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ " JEDNODNIÓWKA"

WRZESIEŃ 2016

UWAGA ABSOLWENCI

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego absolwenta, który nie zdał tego egzaminu z części pisemnej albo praktycznej ( lub obu etapów) składa on pisemną  deklarację  do 7 września 2016.

Egzamin poprawkowy, etap pisemny odbędzie się 12 stycznia 2017r.

UWAGA ABSOLWENCI

Zapraszamy absolwentów, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w czerwcu, po odbiór dyplomów lub informacji o uzyskanych wynikach.

WYPRAWKA SZKOLNA

Uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca 2016 r.  weszło  w życie  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie § 4 ust 3 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów,   Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 5 sierpnia 2016 r. podpisał Zarządzenie Nr 397/2016 w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" (Zarządzenie w załączniku). W ww. Zarządzeniu określono wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz termin składania wniosków.  Zgodnie z § 2  ww. Zarządzenia wnioski  należy składać do dnia 9 września 2016r.

 

Zarządzenie

Wniosek

 

 

UWAGA ABSOLWENCI POSZUKUJĄCY PRACY

Proponujemy absolwentom szkoły zapoznanie się z ofertami pracy w Hipermarkecie Auchan, ul. Rejewskiego 3 w Bydgoszczy.
Propozycje zatrudnienia skierowane są w szczególności do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Z  Auchan Polska Sp.z o.o. w Bydgoszczy współpracujemy w ramach realizacji praktycznej nauki zawodu. Nasi uczniowie w zawodzie cukiernik w piekarni i cukierni hipermarketu zapoznają się z produkcją przemysłową, nowoczesnymi urządzeniami i maszynami, nabierają "szlifów" zawodowych przed wejściem na rynek pracy.

LINK DO OFERTY PRACY

CECYLJANA 2016

Już blisko koniec roku szkolnego, a my jeszcze cały czas prezentujemy swoje pasje. Dnia 18 czerwca 2016 razem z naszą opiekunką p. Haliną pojechaliśmy do Starego Fordonu gdzie odbył się III Bydgoski Przegląd Piosenki Religijnej CECYLJANA 2016.

            Festiwal zorganizowany był przez Diecezjalne Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Biały Domek”. Uczestnicy prezentowali swoje zdolności wokalne.
                 My, czyli Grupa Wokalna „ Amatorzy” zaśpiewaliśmy piosenkę „ Liczę na Ciebie Ojcze” , a później udzielaliśmy wywiadu reporterce Radia PiK. Nasze wypowiedzi będą cząstką audycji jaka powstaje z okazji Światowych Dni Młodzieży. Wszyscy otrzymali nagrody i słodki poczęstunek.

XV Regionalny Przegląd Teatrzyków i Piosenek Ekologicznych

 

 


GALA PODSUMOWUJĄCA AKCJE EKOLOGICZNE

W środę 8 czerwca 2016 roku w bydgoskim  Pałacu Młodzieży odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów i akcji ekologicznych przeprowadzonych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. Uroczystość otworzyła oficjalnie Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Anna Mackiewicz.

Wręczono szereg nagród za udział w różnych konkursach, takich jak  zbiórka  zużytych nakrętek, baterii czy płyt CD i DVD. Galę uświetniły występy dzieci i młodzieży z bydgoskich placówek oświatowych. Można było również zrobić sobie zdjęcie z maskotkami -  Panem Kartonem oraz Bydgusiem.

Mamy się czym pochwalić. Nasza szkoła zajęła 2 miejsce w zbiórce plastikowych nakrętek, a także wyróżnienie za przedstawienie w ramach małej formy scenicznej  -  „Ratujmy Ziemię”.

18 POŁUDNIK

W organizowanym przez Bractwo 18 Południka pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursie wojewódzkim uczestniczyła młodzież z wielu szkół. We wtorek 7.06.2016r. ZSZ nr 5 reprezentowały miłośniczki Bydgoszczy: Sonia Wójcik, Weronika Niedbalska, Justyna Jędrasik oraz Anna Kortas, które zajęły pierwsze miejsca w kategorii zdjęć. Uczennicom gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesu.

WYCIECZKA DO TORUNIA

Kiedy w piątek 3.06.2016r. wyruszałyśmy do Torunia, liczyłyśmy na ładną pogodę. Nasze przewidywania sprawdziły się i w słoneczny dzień zwiedziłyśmy jedno  z najpopularniejszych polskich miast. Spacer rozpoczęliśmy od skansenu w Muzeum Etnograficznym, by nieco później podziwiać rynek staromiejski i zlokalizowane w jego pobliżu pomniki. Nie zapomnieliśmy o krzywej wieży i ruinach zamku krzyżackiego, ale chyba najlepiej wypoczywało się nam na Bulwarze Filadelfijskim nad Wisłą. Ciekawym dla wszystkich  punktem wycieczki okazała się także wizyta w Planetarium. Widzieliśmy sporo, ale jeszcze dużo zostało nam do zobaczenia w przyszłości.

WYCIECZKA DO ŁEBY

W dniach 25-29.05 2016 młodzież naszej szkoły brała udział w szkolnej wycieczce do Łeby. Czas spędziliśmy bardzo aktywnie .Wędrowaliśmy 22 km brzegiem morza na ruchome wydmy i do Sowińskiego Parku Narodowego. Rozegraliśmy mecze piłki nożnej na orliku i na plaży. Łowiliśmu także ryby, wędkami które zabrał ze sobą Pan Ungerek. 

 

POZDRAWIAMY Z ZIELONEJ SZKOŁY- BIESZCZADY

BYŁO PIĘKNIE!

Dzięki sponsorom grupa naszej młodzieży w dniach 29.05.2016 - 03.06.2016 mogła zwiedzać i wypoczywać w pięknych regionach naszego kraju - Bieszczadach! Zwiedzaliśmy takie miasta jak: Przemyśl, Łańcut, Krasiczyn, Sanok oraz Solinę, a tam cieszyliśmy oko zielonymi wzgórzami i przepięknym jeziorem, po którym płynęliśmy statkiem. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc tj.: najpiękniejszy dworzec kolejowy w Polsce, Bazylikę Rzymskokatolicką, Archikatedrę Greckokatolicką, Pętlę Bieszczadzką, Arboretum, zamki, ogrody, Skansen Wsi Polskiej  jak również jechaliśmy kolejką wąskotorową w Cisnej.

 

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORA

POZDROWIENIA Z ZIELONEJ SZKOŁY- GDAŃSK

W dniach 23-25 maja 2016 roku, 7-osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe na Zieloną Szkołę do Trójmiasta. Odwiedziliśmy Gdynię, Gdańsk, Sopot i Hel. Pierwszego dnia zwiedziliśmy ZOO w Gdańsku-Oliwie, gdzie pierwszy raz widzieliśmy wiele egzotycznych zwierząt na żywo. Następnie pojechaliśmy do Sopotu, aby zażyć kąpieli słonecznej i wejść na słynne molo. Drugi Drugi dzień wycieczki spędziliśmy w Gdyni. Na początku odwiedziliśmy Centrum Nauki Experyment i gdyńskie Akwarium. Zobaczyliśmy z bliska jak wygląda Dar Młodzieży i ORP Błyskawica. Oczywiście nie mogliśmy pominąć kąpieli słonecznej na plaży. Na koniec dnia zajrzeliśmy do Gdańska, żeby zwiedzić Starówkę i zobaczyć posąg Neptuna. Ostatni dzień upłynął nam na rejsie katamaranem z Gdyni na Hel. To było niezapomniane przeżycie. Doszliśmy na sam koniec helskiego cypla, gdzie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i zjedliśmy pyszny obiad. Przez cały wyjazd towarzyszyła nam wspaniała pogoda, wszyscy wróciliśmy opaleni i uśmiechnięci, za co chcemy serdecznie podziękować LIONS CLUB BYDGOSZCZ- naszym sponsorom! DZIĘKUJEMY!

WOJEWÓDZKI TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

FILMIK Z TURNIEJU

AKRYLOWE SZALEŃSTWO

W czwartek 19.05.2016r. młodzież ucząca się w zawodzie krawiec uczestniczyła w, organizowanych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki, warsztatach „Akrylowe szaleństwo dla trochę starszych”. Podczas zajęć można było wykazać się wyobraźnią oraz zdolnościami manualnymi. Każdy samodzielnie projektował i wykonywał kolorową serwetkę. Na materiale powstawały w ten sposób wzory roślinne, geometryczne, a nawet całe pejzaże. Efekty naszych prac można obejrzeć w gablocie szkolnej – zapraszamy.

TAJEMNICE HOTELU BRDA

Podczas zorganizowanej w piątek 20.05.2016r. wycieczki  hotelarze z klas 1-3 mieli okazję zwiedzić hotel Brda mieszczący się w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej. Wspomniany obiekt jest wygodnym miejscem na wypoczynek i spotkania biznesowe. Bazując na wieloletnim doświadczeniu (od 1972r.) łączy dobre tradycje hotelarskie z nowoczesną jakością świadczonych usług. Możliwość zakwaterowania 300 osób oraz 200 miejsc w największej sali konferencyjnej sprawia, iż w hotelu BRDA organizowane są zarówno małe jak i duże konferencje, szkolenia i imprezy. Dlatego właśnie dla naszych hotelarzy była to interesująca branżowa wycieczka

KONKURS HOTELARSKI

Przeprowadzony 19.05.2016r. w naszej szkole Wojewódzki Konkurs „Najsprawniejszy uczeń w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej” cieszył się dużym zainteresowaniem. Startowali w nim uczestnicy z różnych miast: Włocławka, Torunia, Inowrocławia oraz dwie reprezentacje szkół bydgoskich. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a młodzież wykazała się wiedzą i umiejętnościami z zakresu hotelarstwa.  Z przyjemnością informujemy, że reprezentacja ZSZ nr 5 w składzie: Emilia Tszan, Agata Barabas zajęła 2 miejsce, nieznacznie ustępując drużynie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy.

Przy tej okazji pragniemy podziękować sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni firmom: HOTEL BEST INN, PARK HOTEL, ZAKŁAD USŁUG GASTRONOMICZNYCH WALDEMAR LEWICKI. Cieszymy się, że mamy takich przyjaciół.

DRUŻYNA I POMOCY

W ramach projektu koordynowanego przez XV LO i Grupę Pierwszej Pomocy PCK przy tej szkole uczestniczyliśmy w obozie szkoleniowym Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Bydgoszczy i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.
Instruktorzy Pierwszej Pomocy: Atena Zdanowicz, Sławomir Maciąg i Kacper Fac przez trzy dni szkolili uczniów z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy zdobywali wiedzę min. z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaopatrywania ran, krwotoków, oparzeń oraz podstawowych algorytmów postępowania w takich wypadkach jak: omdlenie, padaczka, zakrztuszenie, ból w klatce piersiowej czy urazy kręgosłupa i głowy.
Uczniowie przygotowują się do startu w październikowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy szkół ponadgimnazjalnych.

WYCIECZKA DO INOWROCŁAWIA

10.05.2016 roku po raz kolejny odwiedziliśmy Inoworcławskie "Solanki". Park słynie z przepięknych dywanów kwiatowych, licznych pomników przyrody, ale w szczególności z 9 metrowych tężni solankowych, które zachwyciły naszą grupę. Spacerując oddychaliśmy świeżym oraz zdrowym powietrzem bogatym w jod. Odwiedziliśmy również zaprzyjaźnioną szkolę im. Marka Kotańskiego, gdzie czekał na nas miły poczęstunek. 

OGŁOSZENIE

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
zachęcają uczniów klas I-III w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

do udziału w projekcie pn.:

 

Zawodowy rozbieg.
Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego.

 

Projekt daje możliwość odbycia płatnej praktyki w regionalnych firmach i instytucjach.

·        Wymiar stażu: 150 godzin,

·        Okres realizacji: lipiec – sierpień 2016 r.

·        Stypendium: 1.500 PLN (na rękę).

 

Uwaga: Projekt ma być współfinansowany z funduszy europejskich i obecnie jest na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim. Warunkiem organizacji praktyk jest uzyskanie przez projekt dofinansowania.

"Trzeźwy umysł, czyste serce"

Dnia 28.04.2016 reprezentantki naszej szkoły Paulina i Klaudia pokazały swoje umiejętności w Inowrocławiu na V Międzyszkolnym i Wojewódzkim Konkursie Wokalnym "Dostrzeż mnie" pod hasłem: " Trzeźwy umysł, czyste serce" w ramach akcji "Wybieram zdrowie - wybieram życie".

Piosenki z repertuaru grupy FEEL pt: "Pokaż na co Cię stać" i "Pokonaj siebie" wykonane według własnej interpretacji rozbudziły emocje uczestników konkursu . Każda z dziewczyn była najlepsza w swojej kategorii . Gratulujemy.

SUKCES MIŁOŚNIKA BYDGOSZCZY

Z przyjemnością informujemy, że praca Dawida Szymańskiego, który brał udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie „Metropolia Bydgoska”, znalazła uznanie w oczach jury. 28.04.2016r. w bydgoskim Ratuszu odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród laureatom oraz upominków pozostałym uczestnikom konkursu.  Dawid zajął 1 miejsce w kategorii prezentacja multimedialna/szkoły średnie. Dyplom oraz nagrody odebrał m.in. z rąk prezydenta Bydgoszczy, konsula honorowego Węgier oraz przewodniczącego Stowarzyszenia „Metropolia Bydgoska”.

BYDGOSKIE POTYCZKI JĘZYKOWE

W finansowanym z Bydgoskich Grantów Oświatowych Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym, który odbył się 28.04.2016r., uczestniczyli reprezentanci różnych szkół, wyłonieni na podstawie eliminacji wewnętrznych. Tematyka dyktanda dotyczyła m.in. 670. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. Tekst wcale nie był łatwy, a mimo to uczestnicy konkursu wykazali się opanowaniem zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych. Najlepszą wśród piszący okazała się reprezentantka gości. Gratulacje należą się także naszym uczniom: Marcin Sztejka zajął 2 miejsce w konkursie, a Weronika Gil-Pilarska zdobyła wyróżnienie. Na wszystkich uczestników czekały nagrody oraz, przygotowany przez cukierników, poczęstunek.

NASI UCZNIOWIE NA PODIUM

Zakończyła się rywalizacja w Miejskich Igrzyskach Młodzieży w roku szkolnym 2015/16. Startujący w niej uczniowie naszej szkoły zajęli w klasyfikacji generalnej, wysokie 2 miejsce. Zwyciężył Zespół Szkół nr 7 - 54 punkty, nasi uczniowie zdobyli 48 pkt, a na najniższym stopniu podium uplasowali się uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Fordonie - 42 pkt. Zdaniem nauczycieli wychowania fizycznego lokata ta jest nieco wyższa, aniżeli planowano przed rozpoczęciem miejskich rozgrywek. A miejsce na drugim stopniu podium świadczy o dobrym przygotowaniu naszych wychowanków. 

Finałową dyscypliną był turniej zabaw, który odbył się w hali ZS nr 7 przy ul. Waryńskiego 1. Zaplanowano 10 konkurencji. W drugiej części turnieju zabaw (konkurencje gier sportowych) nasi uczniowie zaczęli celniej trafiać do kosza, bramki i lepiej przyjmować odbiór piłki. Ostatecznie wywalczyli 2 lokatę, ustępując Zespołowi Szkół nr 7. Wyróżniający się uczniowie ZSZ nr 5: Agnieszka Śmierzchalska (kl. 3d), Paulina Chmiel, Agnieszka Wrzesińska (kl. 2c), Janusz Wruck, Arkadiusz Szczelaszczyk (obaj kl. 3a), Dawid ŁukaszkiewiczDamian Mazur (kl. 1d).

Oto bogata fotorelacja z turnieju zabaw, jak również podsumowania tegorocznych MIM.  

UTALENTOWANA FRYZJERKA

Dnia 22 kwietnia 2016r. młodzi adepci sztuki fryzjerskiej, technik makijażu i projektanci mody z całej Polski brali udział w Ogólnopolskich Konkursach w Gdańsku. Nasza uczennica Patrycja Jordan - z modelką Klaudią Maciąg - uczestniczyła w Konkursie Młodych Talentów Fryzjerskich o „Bursztynowy Grzebień". Patrycja dzielnie rywalizowała z pozostałymi uczestnikami  i godnie reprezentowała naszą szkołę walcząc w konkurencji „Fryzura Damska na Ludowo". Mimo braku miejsca na podium bawiła się wspaniale podczas konkursu, co widać na zdjęciach.

BRAWO WILKI

GRATULUJEMY ZDOBYCIA III MIEJSCA W MISTRZOSTWACH POLSKI W HIP-HOPIE

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W środę 20.04.2016r. odbył się w naszej szkole „Dzień doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości”, w ramach którego gościliśmy przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Integracji Społecznej oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Podczas spotkania m.in. z doradcami zawodowymi młodzież dowiedziała się wiele na temat aktualnej sytuacji na bydgoskim rynku pracy. Była również okazja, by przedyskutować, jak najlepiej zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jak najkorzystniej zaprezentować własne umiejętności. Na koniec nagrodzono laureatów konkursu związanego tematycznie z dzisiejszym wydarzeniem.

WILKI W NASZEJ SZKOLE

We wtorek 19.04.2016r. z przyjemnością gościliśmy młodych tancerzy z grupy „Wolves”, którzy zaprezentowali nam układy przygotowane pod okiem pani Jolanty Kaźmierczak. Podziwialiśmy ich profesjonalizm, energię, wyobraźnię oraz samodyscyplinę, bo – żeby tańczyć tak jak oni – trzeba spędzić pewnie wiele godzin na treningach. Trzeba też mieć talent taki, jaki oni wszyscy posiadają.

Drogie Wilki: życzymy Wam wielu sukcesów i trzymamy kciuki za Wasze powodzenie na mistrzostwach.

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

13 kwietnia odbył się I Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „O tym jak Pan Twardowski do Bydgoszczy zawitał i wszystkie zakątki odwiedził”, poświęcone zaś było rocznicy 670 – lecia nadania Bydgoszczy praw miejskich.W przeglądzie wzięli udział młodzi artyści z Zespołu Szkół Nr 30, przygotowanych pod kierunkiem p. Joanny Konop, grupa teatralna z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5, przygotowanych przez p. Joannę Dąbrowską i p. Łukasza Grudę oraz uczniowie klas młodszych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przygotowani przez p. Iwonę Gzella, p. Beatę Cholewczyńską i p. Danutę Trzebińską - Kapczyńską. Wszystkie te niezwykle pomysłowe i kolorowe występy zostały gorąco przyjęte zarówno przez  publiczność jak i jury.

MIM-PRZEŁAJE

Przy pięknej pogodzie, na malowniczej trasie przy Kanale Bydgoskim odbyły się w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży biegi przełajowe. Rywalizacja miała zacięty przebieg,a i emocji na trasie nie brakowało. Reprezentacja naszej szkoły biegnąca w składzie: Agnieszka Mądra (klasa 1 b), Agnieszka Wrzesińska, Karolina Bruzda, Katarzyna Młodecka i Paulina Chmiel (wszystkie z klasy 2c) po wyrównaej walce zajęła ostatecznie 4 miejsce. Wygrał Zespół Szkół nr 7.

Znacznie lepiej powiodło się chłopcom. Nasi uczniowie uplasowali się na 2 miejscu.Na finiszu, w końcowym rozrachunku ulegli kolegom z Błonia (Z Sz nr 7). Wyprzedzili natomiast Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1. Dodajmy, że reprezentacja naszej placówki startowała osłabiona brakiem najlepszego biegacza Damiana Mazura.

W klasyfikacji generalnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 nadal ma szanse zająć 1 lokatę, gdyż przed turniejem zabaw plasuje się na 2 pozycji z dorobkiem 32 punktów. Prowadzi Zespół Szkół nr 7 - 36 pkt.

Turniej zabaw będzie ostatnią tegoroczną imprezą Miejskich Igrzysk Młodzieży. Rozegrany zostanie 26 kwietnia (wtorek) z Z Sz nr 7 przy ul. Waryńskiego.     

CV 2016

1 kwietnia nasza szkoła wzięła udział w Forum szkół publicznych i pracodawców "CV 2016. SZKOŁA-PRACA-KARIERA". Impreza odbyła się w Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym w Myślęcinku.

Celem Forum CV 2016 było nie tylko przedstawienie gimnazjalistom z Bydgoszczy i regionu kujawsko – pomorskiego oferty edukacyjnej w atrakcyjnej formie, ale także tworzenie warunków do wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez szkoły i ich codziennych partnerów – pracodawców i uczelnie wyższe. Przy tej okazji uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów rozmawiali z przedstawicielami m.in. naszej szkoły i zaproszonych firm: Park Hotelu oraz LPKiW w Myślęcinku, którym dziękujemy za zaangażowanie.

CZAS NA PRZEŁAJE

Już w najbliższy czwartek, 7 kwietnia będziemy gospodarzami biegów przełajowych. Początek - godz. 11.30. Trasę biegową zaplanowano na terenach przyległych placówce (800 m od szkoły). 

SUKCESY Z RAKIETĄ

Troje uczniów z naszej szkoły: Agnieszka Śmierzchalska, Paulina Chmiel i Damian Mazurek zajęło miejsca na podium Miejskich Igrzysk Młodzieży w badmintonie. Po sukcesach w piłce siatkowej dziewcząt (2 lokata) i chłopców (1 miejsce) nasi wychowankowie ponownie dali znać o sobie.

Występując w rywalizacji w badmintonie, w hali Zespołu Szkół nr 7, uczennica klasy 3 d Agnieszka Śmierzchalska, po wygraniu czterech spotkań w setach do zera, w finale po zaciętym pojedynku pokonała koleżankę ze szkolnej ławy Paulinę Chmiel (klasa 2c) 2:1. Natomiast w finale chłopców, Damian Mazurek (klasa 3a) po zwycięstwie nad Pawłem Słupikowskim (Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1) 2:0 wywalczył 1 miejsce i zdobył złoty medal. O krok od brązowego medalu był inny uczeń naszej szkoły Damian Mazur, który bój o trzeci stopień podium nieznacznie przegrał z Wojciechem Rutkowskim (Zespół Szkół nr 7) 1:2. Dodajmy, ze aby zakwalifikować się do rywalizacji o czołowe miejsca nasi podopieczni musieli wyjść z eliminacyjnej grupy i także wygrać play-offy ( w sumie po 4 gry). 

Dzięki temu triumfowi nasi uczniowie wciąż mają szansę uplasować się na 1 miejscu w końcowej klasyfikacji Miejskich Igrzysk Młodzieży. Oto aktualna kolejność: 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 i Zespół Szkół nr 7 - po 38 punktów, 3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 - 32 pkt, 4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - 30 pkt. Do relacji dołączamy zdjęcia z turnieju w badmintonie i wręczenia medali. 

ZDROWY STYL ŻYCIA

 

23 marca 2016 roku panie Pedagog i Psycholog przeprowadziły konkurs na temat zdrowego stylu życia, w którym udział wzięło 20 uczniów naszej szkoły.  Przez całą imprezę towarzyszyli nam Przedstawiciele Rady Osiedla Okole, która ufundowała nagrody dla wszystkich uczestników – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

APEL WIELKANOCNY

Podczas, zorganizowanego w środę 23.03.2016r., apelu wiele się wydarzyło. Pierwsza część spotkania miała charakter bardziej poważny – nastąpiło rozstrzygnięcie kilku konkursów świątecznych. Następnie obejrzeliśmy humorystyczne przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego. Po zakończeniu części artystycznej nagrodziliśmy aktorów gromkimi brawami i złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

W dniu 22.03.2016r. naszą szkołę odwiedziła pani Anna Wachowska z Państwowej  Inspekcji Pracy, która spotkała się z młodzieżą uczestniczącą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Przedmiotem zajęć było kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a zwłaszcza zwiększanie świadomości na temat tragicznych konsekwencji lekkomyślności, brawury i niedbalstwa w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur bhp. Celem zajęć było także podniesieniu poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy i zasad zapewniania bezpiecznych warunków pracy wśród młodzieży szkolnej.

DRZWI OTWARTE

17 marca 2016r. w godz. 9.30-14.30 odbyły się w naszej szkole Drzwi Otwarte. W imprezie wzięli udział gimnazjaliści z Bydgoszczy i okolic. Gościom zaproponowaliśmy zapoznanie się ofertą edukacyjną naszej szkoły.

W trakcie spotkania goście : zapoznali się z bazą szkoły, obejrzeli prezentacje kierunków kształcenia w pracowniach zawodowych oraz zapoznali się z ofertą zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych. Z dużym zainteresowaniem młodzież uczestniczyła w dodatkowych atrakcjach : pokazie tańca, pokazie florystycznym oraz pokazie mody i fryzur.

NOWY NUMER GAZETKI SZKOLNEJ- MARZEC 2016

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE CUKIERNIK – MISTRZ ROGALA”

Dnia 17.03.2016 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu odbył się Konkurs cukierniczy.  Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu i sporządzenie rogalików z marmoladą i prażonymi jabłkami. Uczestnicy zrobili pyszne rogaliki, które wszystkim smakowały. Poziom był bardzo wysoki i wyrównana walka. W konkursie brali udział uczniowie z Torunia, Inowrocławia, Włocławka i Bydgoszczy. Uczennica naszej szkoły Aneta Jordan zajęła III miejsce.                                                                                                             Gratulujemy.

CZAS NA AGROTURYSTYKĘ

We wtorek 15.03.2016r.  gościliśmy przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na temat przyczyn rozwoju turystyki w regionie. Dowiedzieliśmy się, że niesłabnącym od lat zainteresowaniem cieszą się gospodarstwa przyjmujące turystów i oferujące im nie tylko nocleg, ale też aktywny wypoczynek na łonie natury. Podobnych gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstaje coraz więcej. Dlatego warto zapoznać się z ich ofertą i być może w przyszłości starać się zdobyć pracę w jednym z nich.

18 POŁUDNIK

W sobotę 12.03.2016r. miłośnicy Bydgoszczy wzięli udział w V Bydgoskim Marszu na orientację. „Spacerkiem przez historię” trafiliśmy do różnych zakątków miasta. Wędrowaliśmy trasą wyznaczoną  przez Bractwo 18 południka, mijając kolejno m.in. ul. Marcinkowskiego, Dworcową, Śniadeckich, Gdańską oraz okolice Wyspy Młyńskiej. Podczas marszu dużo się działo – na zakończenie odebraliśmy Certyfikaty 18 Południka. I choć pogoda nie była wymarzona, to najważniejsze, że miło spędziliśmy wolny czas.

WARSZTATY OGRODNICZE

Dnia 10 marca 2016 roku odbyły się warsztaty florystyczne promujące zawód ogrodnik dla uczniów klas gimnazjalnych. Uczniowie zapoznali się z dekoracją stołów wielkanocnych, sposobami upiększania wnętrza. Młodzież wykonała stroik wielkanocny z materiału roślinnego oraz pisanek i innych dodatków dekoracyjnych. Goście przekonali się, że jego wykonanie nie jest zadaniem szczególnie trudnym. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i spróbować zrobić go własnoręcznie. Sprawi to nam wiele satysfakcji, a poza tym sporo zaoszczędzimy przy zakupie.

WARSZTATY HOTELARSKIE

W czwartek 03.03.2016r. odbyły się w naszej szkole warsztaty, których celem było zapoznanie gimnazjalistów z zawodem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Już na wstępnie zaprosiliśmy gości do samodzielnego parzenia różnych – nawet wielowarstwowych – kaw. Zrobiliśmy oryginalne jajka wielkanocne i pokazaliśmy jak w dekoracyjny sposób można składać hotelowe ręczniki oraz papierowe serwetki. Młodzież z naszej szkoły opowiedziała młodszym kolegom jak wygląda praktyczna nauka zawodu przyszłych hotelarzy.

DRZWI OTWARTE SZKOŁY- ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i nauczycieli do zapoznania się z ofertą kształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017.

Informujemy  również o  Drzwiach Otwartych Szkoły, które odbędą się  17 marca 2016r.(czwartek) w godz. 9.30-14.30.

 

Zaproszenie do pobrania

REKOLEKCJE 2016

W dniach 7-9 marca uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez Kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

            Był to dobrze przeżyty przez nas czas, w którym mogliśmy napełnić  się Słowem, poznać nowych ciekawych ludzi oraz ich zainteresowania, co pozwoliło nam zbliżyć się do Miłosiernego Chrystusa.

            Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zakosztować ożywczych duchowych wrażeń i poznania tego co dla nas było nieznane.

WYGLĄDAĆ JAK MARZENIE...

Piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego o statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki "Sweet Dreams" już za nami. W konkursie tym brała udział uczennica Patrycja Jordan z modelką Klaudią Sroczyńską. Z przyjemnością informujemy, że reprezentacja naszej szkoły została wyróżniona za kreację. Młodzież rywalizowała ze sobą 03.03.2016 roku w Zespole Szkół Nr 1, zaś rozwiązanie konkursu nastąpiło podczas uroczystej gali w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY

W dniu 25.02.2016 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Bydgoszczy, przy Placu Piastowskim 4a odbył się konkurs regionalny dla szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. W rywalizacji brali udział uczestnicy programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” organizowanego przez PIP. W konkursie wzięli udział  uczniowie  wyłonieni podczas etapów szkolnych z placówek województwa kujawsko – pomorskiego. Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy o prawie pracy i przepisach BHP.

      Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, na etapie regionalnym naszą placówkę reprezentowały uczennice z klas kończących szkołę. Otrzymały szczególne wyróżnienie za posiadaną wiedzę oraz udział w konkursie i uhonorowano je upominkami.

NASI AKTORZY W OBRONIE EKOLOGII

24 lutego 2016 roku  uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego  po raz kolejny wzięli udział w konkursie ekologicznym na Małą Formę Sceniczną organizowaną przez Pałac Młodzieży pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszczy.  Nasza szkoła zaprezentowała inscenizację pt. "W obronie ekologii", w której  przedstawiliśmy ważne aspekty dotyczące recyklingu, segregacji śmieci i zużytych sprzętów elektroniczno-elektrycznych. Na krótką chwilę  przenieśliśmy się na salę rozpraw, żeby poruszyć istotne dla wszystkich tematy. Gromkie brawa z widowni sprawiły, że była to ważna lekcja dla Ochrony Środowiska i czystej Bydgoszczy.

GŁOWĄ RUSZ – MUZYKĘ TWÓRZ

Zorganizowane przez panią pedagog zajęcia w Filharmonii Pomorskiej tym razem zadziwiły uczniów. Podczas koncertu nie tylko wysłuchaliśmy pięknych melodii oraz piosenek. Mogliśmy również uczestniczyć w tworzeniu muzyki współczesnej. Z zaciekawieniem dowiadywaliśmy się, jak w nietypowy sposób można wydobyć dźwięki z typowych bardzo instrumentów. Występujący na scenie muzycy potrafili zarówno rozbawić, jak też przekazać wiele istotnych wiadomości zgromadzonej publiczności. Nic dziwnego, że na koniec nagrodziliśmy ich gromkimi brawami

I SPOTKANIE INTEGRACYJNE " PRZED NAMI ŚWIAT"

 

Zorganizowana 19.02.2016r. w Hali Łuczniczki impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko bydgoszczan. Wśród honorowych gości pojawili się m.in. przedstawiciele władz miasta i całego regionu, którzy oklaskiwali laureatów konkursu profilaktycznego „Wybieram zdrowie-wybieram życie”. Z przyjemnością informujemy, że jury doceniło prace trojga przedstawicieli naszej szkoły.

W trakcie spotkania ucząca się różnych zawodów młodzież prezentowała swoje umiejętności nabyte podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. Aplauz publiczności wzbudził pokaz mody przygotowany specjalnie na tę okazję przez szkolne modelki pod kierunkiem nauczycieli zawodów krawieckiego i fryzjerskiego.

W trakcie spotkania w miłej atmosferze integrowaliśmy się z pozostałymi uczestnikami.

 

 O IMPREZIE POSŁUCHAJ W RADIO PIK

NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA ....

PIĘĆ MINUT DLA DZIEWCZYN

Po ogromnym sukcesie naszych uczniów w rozgrywkach cyklu Miejskich Igrzysk Młodzieży, którzy zajęli po bezpardonowej walce 1 miejsce w piłce siatkowej (w finale pokonali 2:1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2) teraz przyszła kolej na uczennice.

Już w najbliższy czwartek (25.02) o godzinie 11.00 spotkają się ze swoimi rywalkami. W ramach "MIM" odbędzie się, w sali naszej placówki, turniej piłki siatkowej dziewcząt. Przypominam, że w ubiegłych latach nasze podopieczne zwyciężały rywalizację, mocno przyczyniając się do zajęcia miejsca na podium w końcowej klasyfikacji. W zapowiadany czwartek, natychmiast po oficjalnym otwarciu, uczennice z "piątki" rozpoczną walkę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2, następnie czekać je będzie konfrontacja z uczennicami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, a zakończą boje z Zespołem Szkół nr 7. Aktualnym liderem klasyfikacji generalnej, w której to nasi podopieczni zajmują 2 miejsce, ze stratą 6 punktów do prowadzących. Dla zwyciężczyń w siatkarskim turnieju Miejski Szkolny Związek Sportowy ufundował puchar, dla pozostałych ekip dyplomy. 

ŚWIĘTUJEMY JUBILEUSZ BYDGOSZCZY

Zbliżająca się 670. rocznica nadania praw miejskich Bydgoszczy stała się pretekstem do zorganizowania  konkursów o tematyce związanej z historią grodu nad Brdą. Z okazji finału, który został przeprowadzony 16.02.2016r., gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół. Podczas imprezy nagrodzono młodzież uczestniczącą w konkursach: „Bydgoszcz moje miasto – quiz wiedzy o Bydgoszczy” oraz „Bydgoszcz wczoraj, dziś i jutro”. Zgromadzeni wysłuchali słów zaproszonego prelegenta, obejrzeli ciekawe filmy oraz prezentację Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

WARSZTATY KRAWIECKIE

12 lutego 2016r. już kolejny raz przeprowadziliśmy w naszej szkole warsztaty szycia i dekorowania wyrobów użytkowych dla gimnazjalistów.  Celem zajęć było praktyczne zapoznanie młodzieży z zawodem krawca poprzez atrakcyjne formy pracy i pomysłowe wyroby. Tematem zajęć było wykonanie poduszek - serc walentynkowych. Rozpoczęliśmy spotkanie od pokazu prezentacji multimedialnej. Następnie przeprowadzono instruktaż bhp i omówiono sposób wykonania poduszek- serc.  Goście z gimnazjum, z pomocą koleżanek z grupy krawieckiej świetnie sobie poradzili, pracowali z zaangażowaniem i satysfakcją. Praktycznie zapoznali się z rzemiosłem krawieckim, poprzez naszywanie aplikacji opanowali proste ściegi oraz mieli możliwość szycia na maszynie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy pochwalili się swoimi wyrobami - sercami  walentynkowymi.

WARSZTATY KULINARNE

02.02.2016 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty kulinarne zorganizowane przez panie Małgorzatę Piotrowską oraz Joannę Wielgosz. Poprzedził je wykład pani Doroty Łobody, dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej WSG, na temat zasad zdrowego odżywiania. Następnie kucharze Jan Rado oraz Mateusz Balcerek zaprezentowali kilka sposobów na przygotowanie prostych, zdrowych dań z naturalnych produktów. Panowie wykazali się nie tylko nie tylko  talentem kulinarnym, ale także poczuciem humoru oraz zdolnościami aktorskimi. Było ciekawie, smacznie i zabawnie. Przybyłym gościom dziękujemy za poświęcony nam czas.

WARSZTATY KRAWIECKIE Z PANIĄ TERESĄ WOJNICKĄ

5 lutego 2016 r. gościliśmy w naszej szkole bydgoską projektantkę mody Panią Teresę Wojnicką. Pani Teresa Wojnicka poprowadziła warsztaty artystycznego ozdabiania odzieży. Uczennice kierunków : krawieckiego i fryzjerskiego malowały koszulki farbami do tkanin. Młodzież szukała inspiracji między innymi w muzyce, której słucha. Dominowały proste formy, które pomagał zaprojektować nasz Gość. Efekt prac był zaskakujący. Za pomocą kilku pociągnięć pędzla, używając trzech barw : białej, czarnej i złotej udało się "wyczarować" świetne, spersonalizowane projekty. Uczestniczki warsztatów miały okazję przekonać się, że malowanie odzieży nie jest trudne, umożliwia rozwijanie zdolności i wyobraźni oraz przynosi wiele satysfakcji.

Serdecznie dziękujemy Pani Teresie Wojnickiej za spotkanie z nami i przeprowadzenie inspirujących zajęć.

STUDNIÓWKA 2016

Tegoroczny bal odbył się w piątek 5.02.2016r. w bydgoskim Park Hotelu. Program imprezy był bardzo urozmaicony: po wystąpieniu dyr. E. Witczak zasiedliśmy do uroczystego obiadu, po którym przyszedł czas na wesołe przedstawienie tematycznie związane z życiem naszej szkoły. W przerwie pomiędzy tańcami na salę wjechał olbrzymi tort z palącymi się wulkanami. Podczas imprezy  nie zabrakło ani dobrej muzyki, ani dobrego humoru. Chyba wszyscy obecni zgodzą się, że teraz mamy co wspominać.

SZLAKIEM BYDGOSKICH ZABYTKÓW

W środę 3.02.2016r. miłośnicy Bydgoszczy wybrali się na kolejny zimowy rajd. Tym razem odwiedziliśmy miejsca związane z historią naszego miasta. Zobaczyliśmy współczesny pomnik Kazimierza Wielkiego, fragment średniowiecznych murów miejskich, podziwialiśmy bydgoską Wenecję oraz zabytkowe kamienice. Ostatnim punktem wycieczki była makieta bydgoskiego zamku, który niestety nie przetrwał do naszych czasów.

KOLEJNA PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELA ODR W MINIKOWIE

We wtorek 2.02.2016r. odwiedziła nas pani Małgorzata Kołacz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu na temat bardziej i mniej popularnych roślin ozdobnych. Podczas spotkania poznaliśmy również podstawowe zasady projektowania ogrodów i innych terenów zielonych. Dowiedzieliśmy się także wiele na temat rodzimych ziół, ich zastosowań oraz wpływu na polską kuchnię.

PIŁKA SIATKOWA ZAGOŚCI W NASZEJ SZKOLE

Kolejną turą rozgrywek Miejskich Igrzysk Młodzieży będzie turniej w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt. Tym razem te dwie imprezy dobędą się w naszej szkole. Pierwszą zaplanowano na czwartek, 11 lutego na godzinę 11.00. Drugą natomiast również na czwartek, 25 lutego także na godzinę 11.00. Obok naszych uczniów w turnieju siatkarskim wezmą udział reprezentanci Zespołu Szkół nr 7, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i nr 2 w Fordonie

Po oficjalnym otwarciu rozegrane zostaną poszczególne mecze. Drużyna naszej placówki pierwsze spotkanie zainauguruje pojedynkiem z liderem tegorocznej klasyfikacji "MIM" ekipą Z Sz nr 7, następnie rozegra mecz z uczniami OSz-Wych. nr 1 i zakończy potyczką z uczniami O Sz-Wych. nr 2.

Po końcowym gwizdku sędziego uczniowie udekorowani zostaną medalami i nagrodami rzeczowymi, które ufundował Wydział Oświaty i Edukacji UM. Przypomnijmy, że po czterech rozegranych dyscyplinach (dart, futsal, tenis stołowy, koszykówka) uczniowie naszej szkoły zajmują 2 pozycję. 

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 STYCZNIA O GODZ. 11.30 NA CMENTARZU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ.

FERIE 2016

Z okazji ferii zimowych życzymy Wam - drodzy Uczniowie bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Odpoczywajcie i cieszcie się swobodą. Prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących.

Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA FERIE 2016

TYDZIEŃ KOLORÓW

Organizowany w naszej szkole co roku Tydzień Kolorów  kojarzy się z radością, konkursami, ciekawymi prelekcjami oraz występami artystycznymi. Przez  kilka dni młodzież ma okazję bawić się wspólnie podczas przerw. W miłej atmosferze szybciej mija czas, a uczestnicy imprezy mogą dowiedzieć się o sobie wielu zaskakujących rzeczy. Każdy chyba przyzna, że najlepiej jest „żyć kolorowo”.

UWAGA ODBIÓR INDYWIDUALNYCH HARMONOGRAMÓW DO EGZAMINU !

Uczniowie i absolwenci, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016, mogą zgłaszać się po odbiór indywidualnych harmonogramów do egzaminu do sekretariatu szkoły.
Etap pisemny egzaminu odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (o godzinie podanej w indywidualnym harmonogramie).
Zdający zgłaszają się co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, z dokumentem tożsamości, kalkulatorem prostym i długopisem z czarnym wkładem.
Etap praktyczny odbędzie się 4 lutego 2016 r. (o godzinie podanej w indywidualnym harmonogramie).
 
Zdający zgłaszają się co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, z dokumentem tożsamości, przepisowym ubiorem roboczym i książeczką sanitarną.

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

XVI Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki Artystów Plastyków w Bydgoszczy już za nami. Odbyła się w piątek 11.12.2015r. w gościnnych progach Park Hotelu przy ul. Wrocławskiej. Imprezę uświetnili swoim występem rozśpiewani chórzyści oraz orkiestra. Zgromadzeni obejrzeli również przedstawienie koła teatralnego i szkolnych tancerzy; skosztowali też pysznych wypieków uczniowskich. Kiermasz ozdób świątecznych i prac młodzieży stanowił dodatkową atrakcję dla gości. Jak zwykle odbyło się losowanie szczęśliwych numerków. Wieczór minął szybko w bardzo miłej atmosferze. Reprezentacja grona uczniowskiego pokazała się z jak najlepszej strony. Wszyscy wiemy przecież, że dzięki firmie Tramp, dobremu sercu bydgoskich twórców, seniorów oraz wielu innych zaangażowanych w akcję osób grupa młodzieży wyjedzie wiosną na zieloną szkołę. Jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim  dziękujemy.

ŚLADAMI REJEWSKIEGO

W sobotę 12.12.2015r. szkolni miłośnicy Bydgoszczy wraz z grupą zapaleńców uczestniczyli w Rajdzie Śladami Mariana Rejewskiego. Organizatorem imprezy była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka imienia wymienionego wyżej kryptologa. Dzięki  współpracy z regionalnym oddziałem PTTK odwiedziliśmy miejsca ważne w życiu Rejewskiego i dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat jego biografii. Tego dnia wysłuchaliśmy również interesującego wykładu na temat działania Enigmy i zajrzeliśmy do bydgoskiego Muzeum Oświaty. Miło nam poinformować, że czworo uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienia w organizowanym przy tej okazji konkursie

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Dnia 3 grudnia 2015 odbyła się VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczny i przyjazny region" organizowana przez Straż Miejską w Bydgoszczy. W Olimpiadzie wzięło udział troje uczniów naszej szkoły - Patrycja Jordan, Klaudia Prajwowska oraz Marcin Sztejka. Uczniowie napisali test składający się z 20 pytań dotyczących przepisów prawnych z zakresu ładu i porządku publicznego. Teraz czekamy na wyniki :-)

MŁYN WIEDZY

Głównym rekwizytem i wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Sercem toruńskiego eksponatu jest 35-kilogramowa, chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, biegnącej od dachu po parter placówki przez wszystkie kondygnacje. Dzięki temu wahadło jest widoczne z każdego piętra.

W Centrum można oglądać dwie stałe wystawy – „O Obrotach” – poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” oraz „Rzeka” – nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od źródeł po ujście. Zwiedzający mają do dyspozycji również wystawy czasowe, warsztaty i pokazy naukowe.

Od dnia 07 grudnia obowiązuje nowy plan lekcji.

Plan do pobrania

ŻYJ ZDROWO KOLOROWO

27 listopada 2015 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 odbyła się akcja „Żyj zdrowo kolorowo. Młodzieżowa kampania profilaktyczna”. Jej celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.

            W ramach imprezy młodzież wysłuchała prelekcji przedstawicieli Miejskiej Komendy Policji oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Następnie odbyły się konkursy o tematyce profilaktycznej: test wiedzy, konkurs plastyczny oraz ekspresji teatralnej. Rywalizowała między sobą młodzież ze szkół specjalnych oraz integracyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3, Zespołu Szkół nr 30, Zespołu Szkół nr 31, Zespołu Szkół nr 8, Zespołu Szkół nr 14, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Gościnnie wystąpiła grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bydgoszczy pod opieką Pani Edyty Marach – Iwasyszyn, związana z programem profilaktycznym „PaT” – „Profilaktyka a Ty”, który również jest realizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5.

            Imprezę swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Pani Anna Borysiak - starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Czesława Marciniak - przedstawicielka Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „Borpa”, Pani Kamila Kacprzak - przedstawicielka Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Pani Diana Łożyńska – Podhrebelna - przedstawicielka Centrum Onkologii w Bydgoszczy  oraz przedstawicielki Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy -  Panie Natalia Ślusarska oraz Hanna Bubnowska.

            Impreza finansowana była  przez Urząd Miasta Bydgoszcz w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz przez Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego dzięki wsparciu Pana Rafała Zwolińskiego.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

DNIA 26 LISTOPADA O GODZ. 16.30 ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODZICAMI.

XV CHARYTATYWNA AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELA ODR W MINIKOWIE

We wtorek 24.11.2015r. gościliśmy w szkole panią Aleksandrę Gajos z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, która przedstawiła najpopularniejsze potrawy naszego regionu. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jakie posiłki możemy przygotować z warzyw i owoców pochodzących z miejscowych ogrodów. O tym, jak ważne jest wykorzystywanie lokalnych produktów, nie trzeba nas było długo przekonywać. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji na temat potencjału kulinarnego w tradycji Kujaw i Pomorza. Prelekcja  zakończyła się krótką pogadanką na temat gatunków ptaków i ich zimowania.

SPOTKANIE Z FIRMĄ

W dniu 20 listopada 2015 roku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie młodzieży z panem Andrzejem Bogusławskim z firmy PHU-Bogusławska. 

W czasie wycieczki omawiano działalność funkcjonującej firmy. Młodzież uświadomiła sobie, że decyzja o założeniu działalności gospodarczej wymaga czegoś więcej niż tylko wiedzy teoretycznej. Potrzeba jeszcze wiary we własne siły, umiejętności analizy szans i zagrożeń przedsięwzięcia i swobodnego poruszania się w gąszczu przepisów i instytucji.

Sportowy sukces naszej młodzieży

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły w Miejskich Igrzyskach Młodzieży w tenisie stołowym. Rywalizując w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, na Szwederowie przy ulicy Leszczyńskiego, wywalczyli dwa pierwsze miejsca.

W gronie dziewcząt triumfowała uczennica klasy 2c Paulina Chmiel, która z kompletem zwycięstw (7) stanęła na najwyższym stopniu podium i tym samym zdobyła złoty medal. Uczennica naszej placówki wyprzedziła J. Gołębiewską i K. Popiołek (obie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Fordon). Czwartą lokatę zajęła inna wychowanka naszej szkoły, uczennica klasy 3d Agnieszka Śmierzchalska. Wśród chłopców, niespodziewanie 1 miejsce zdobył Przemysław Borowicz (klasa 1d), który zdystansował uczniów Zespołu Szkół nr 7: J. Zarembę i D. Szulikowskiego. Na 4 miejscu uplasował się Damian Mazurek (klasa 3a). Triumfatorzy na wygranych 28 setów, przegrali zaledwie 3.W klasyfikacji drużynowej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 zajęła zdecydowanie 1 lokatę (26 pkt.), wyprzedzając 8 punktami Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Fordonie i 9 „oczkami” Zespół Szkół nr 7. Czwarte miejsce dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.Klasyfikacja generalna (po rozegraniu trzech dyscyplin: darta, futsalu i tenisa stołowego) przedstawia się następująco: 1. Zespół Szkół nr 7 – 20 pkt., 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 – 14 pkt., 3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i nr 2 – po 12 pkt. Następną imprezą cyklu „MIM” będzie piłka koszykowa chłopców – 8 grudnia w sali Zespołu Szkół nr 7.

NASZA WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W listopadzie 2015 roku zakończyliśmy cykl badań prowadzony przez studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich celem było zbadanie „Społecznego kontekstu kształtowania się tożsamości w okresie późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości”. Spotykaliśmy się regularnie 5 razy w odstępach co pół roku.

Na anonimowy i dobrowolny udział zgodziło się wziąć udział 17 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 i dzięki temu nasza szkolna społeczność wniosła swój wkład w rozwój nauki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się na udział w badaniach!

INTEGRACYJNE WARSZTATY KRAWIECKIE

W dniu 19 listopada 2015 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty krawieckie dla gimnazjalistów.  Gościliśmy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 19, Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół w Wojnowie. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała prezentację multimedialną o zawodzie krawca i przystąpiła do wykonania BUTÓW MIKOŁAJKOWYCH. Uczniowie gimnazjów projektowali, wycinali i przyszywali wzory świąteczne z filcu. Następnie z pomocą nauczyciela zszywali na maszynie wyrób. W pomoc gimnazjalistom zaangażowały się starsze koleżanki uczące się zawodu krawca. Prace ręczne przyniosły młodzieży wiele radości, ujawniły zdolności. Pozwoliły również na praktyczne zapoznanie się z zawodem krawca, który jest poszukiwany na rynku pracy.

INTEGRACYJNE WARSZTATY HOTELARSKIE POD HASŁEM DOMOWA KAWIARNIA, CZYLI JAK SAMEMU PRZYGOTOWAĆ NIE TYLKO KAWOWE I HERBACIANE PYSZNOŚCI

W środę 18.11.2015r. odbyły się w naszej szkole warsztaty, których celem było zapoznanie gimnazjalistów z zawodem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Już na wstępnie zaprosiliśmy gości do samodzielnego przygotowania jesiennej aromatycznej herbaty oraz parzenia różnych – nawet wielowarstwowych – kaw. Zrobiliśmy oryginalne świeczniki i pokazaliśmy jak w dekoracyjny sposób można składać hotelowe ręczniki oraz papierowe serwetki. Młodzież z naszej szkoły opowiedziała młodszym kolegom jak wygląda praktyczna nauka zawodu przyszłych hotelarzy.

LEKCJE Z ZUS

Dnia 16.11.2015r. uczniowie rywalizowali w I etapie (szkolnym)  konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".  Nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". W czasie realizacji projektu uczniowie uzyskują praktyczne informacje o emeryturach, rentach i innych świadczeniach przysługujących osobom ubezpieczonym oraz otrzymują wiele wskazówek m.in. jak zarejestrować własną firmę i z jakimi zobowiązaniami wobec ZUS się to wiąże

UZALEŻNIENIA- KONKURS

5 listopada Panie Pedagog i Psycholog przeprowadziły wśród uczniów naszej szkoły konkurs na temat uzależnień. 12 listopada podczas apelu zostali wyłonieni zwycięzcy, który mogą poszczycić się najobszerniejszą wiedzą na temat uzależnień i ich konsekwencji.

I miejsce zajął uczeń klasy Id – Krystian Nowak

II miejsce zajął uczeń klasy Ic – Jakub Kujawa

III miejsce zajęła uczennica klasy Ib – Klaudia Sroczyńska

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie, który odbędzie się w II semestrze.

Exploseum DAG Fabrik Bromberg

Dnia 12.11.2015 Szkolny Klub Europejski zorganizował wyjście do EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg. Uczniowie zwiedzali kompleks siedmiu budynków fabrycznych, połączonych ze sobą siecią wąskich tuneli i korytarzy. Muzeum jest najciekawszą atrakcją turystyczną nie tylko w skali województwa ale całego kraju.  Największą ciekawostką były repliki broni, z której uczniowie oddawali ślepe strzały.

KALENDARZ IMPREZ -LISTOPAD

WARCABY 2015

Dnia 03.11.2015 r. w Chełmży odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego w Warcabach. W zawodach uczestniczyło 60 zawodników reprezentujących 13 szkół naszego województwa. Uczeń  naszej szkoły Przemysław Borowicz został Wicemistrzem Województwa w  warcabach na rok  2015/2016 i uzyskał prawo udziału w mistrzostwach Polski, które odbędą się w dniach  13-15.11.2015 roku w Miłakowie na Mazurach.

W nieoficjalnej punktacji drużynowej reprezentacja naszej szkoły w składzie: Śmierzchalska Agnieszka, Rekiel Bartosz i Borowicz Przemysław zajęła pierwsze miejsce.

AKTYWNE PRZERWY

 

„Przedsiębiorcza środa”

W środy na przerwie o godz. 12.30 – 12.40
zapraszamy do sali 23
na krótkie filmy o przedsiębiorczości.

Organizatorzy:   Grażyna Woźniak, Halina Kaszyńska, Teresa Pawlak

W środy na przerwie o godz. 12.30 – 12.40
zapraszamy do sali 23
na krótkie filmy o przedsiębiorczości.

Organizatorzy:   Grażyna Woźniak, Halina Kaszyńska, Teresa Pawlak

 

 

W ramach akcji Aktywne przerwy zapraszamy młodzież naszej szkoły na

"Muzyczne czwarteczki, czyli szalona muzyka z biblioteczki"

Spotykamy się na holu, na parterze o godz.: 8.45; 9.40; 10.35; 11.30; 12.30

Do każdej środy zbieram propozycje utworów muzycznych.

organizator : Dorota Tyrawska - Krapp

 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy,  programie edukacyjnym pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Podczas tegorocznej gali, która podsumowywała ubiegłoroczną współpracę, dyr. Emilia Witczak odebrała podziękowania dla ZSZ nr 5 za wkład pracy i zaangażowanie nauczycieli w przekazywanie młodzieży informacji na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

CHWILA ZADUMY

W piątek przed Dniem Wszystkich Świętych zgromadziliśmy się, by obejrzeć, przygotowany przez młodzież naszej szkoły, program artystyczny. Krótki apel dotyczył przemijania i kruchości ludzkiego życia. Wspólnie wysłuchaliśmy wierszy oraz  piosenek, które stały się powodem wzruszeń i zadumy. Wspominaliśmy ludzi znanych, takich jak np. Marian Rejewski oraz świętych patronów. Zastanawialiśmy się nad tym, co robić, by jak najlepiej żyć i żeby nikt nie musiał przez nas płakać.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z zaburzeniami autyzmu do udziału w integracyjnych warsztatach prowadzonych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy.

Celem zajęć będzie praktyczne zapoznanie młodzieży z zawodami, które są w ofercie edukacyjnej naszej placówki. Poprzez atrakcyjne formy pracy, pomysłowe wyroby oraz smaczne potrawy i wypieki chcemy zachęcić uczniów do planowania swojej ścieżki edukacyjno - zawodowej i poznania szkolnictwa zawodowego specjalnego.

 

ZAPROSZENIE I TERMINY WARSZTATÓW

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS dot. „Niskiej emisji”

W czwartek 24.09.2015r. 5 zorganizowaliśmy finał II Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dotyczącego niskiej emisji. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach:  konkursie  plastycznym „Niska emisja w moich oczach” i konkursie wiedzy „Wiem wszystko o niskiej emisji”. Naszym celem było m.in. zachęcenie młodych ludzi do kreatywności i podejmowania działań twórczych. Konkurs skierowany był do uczniów bydgoskich szkół, na których czekały atrakcyjne nagrody. Gościliśmy przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 55, Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 39, Gimnazjum nr 44, którzy tego dnia, pomiędzy testem a wręczeniem nagród, zostali zaproszeni na poczęstunek. Po nim wystąpił Szkolny Teatr. Następnie wręczono dyplomy i nagrody, które zostały sfinansowane ze środków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA Z RODZICAMI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ DNIA 22 PAŹDZIERNIKA O GODZ.16.30

PROFILAKTYKA, A TY?

W ramach resortowego programu "Stop dopalaczom" powstają w całej Polsce specjalne zespoły złożone wyłącznie z młodzieży, które nazywa się PaT Portami. Taki PaT Port powstał i w naszej szkole. W sobotę 17 października uczestniczyliśmy w pierwszym ogólnopolskim zlocie PaT Portów, a z rąk Pani minister MSW Teresy Piotrowskiej, kapitan Pat Portu Piątki - Patrycja Jordan - otrzymała nominację.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

To święto co roku obchodzimy bardzo uroczyście. Spotykamy się w liczniejszym niż zazwyczaj gronie – gościmy także tych, których łączą ze szkołą wspomnienia lat minionych. 13.10.2015r. podczas akademii zaprezentowali się uczniowie klas I, złożyli ślubowanie, a następnie zostali powitani przez Samorząd Uczniowski. Dyr. E. Witczak wręczyła gratulacje nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły, którzy wyróżnili się zaangażowaniem i wytrwałością w pracy. Szczególne podziękowania odebrała p. Alina Kuźniewska uhonorowana nagrodą prezydenta Bydgoszczy. Nasi aktorzy wystąpili również w trakcie akademii – pokazali szkołę tak, jak to najlepiej Oni potrafią: na wesoło. Nic dziwnego, że taki występ podobał się publiczności.

PAŹDZIERNIKOWY RAJD

O tym, że młodzież naszej szkoły jest ciekawa świata i lubi piesze wędrówki wiadomo nie od dzisiaj. Dlatego podczas październikowego rajdu wzdłuż Kanału Bydgoskiego bawiliśmy się świetnie. Mówiliśmy o historii najbliższej okolicy, ciekawostkach przyrodniczych i kulturalnych. Znaleźliśmy czas na przeprowadzenie konkursu turystyczno-krajoznawczego, w którym można się było wykazać znajomością tematu. Po prostu: „otworzyliśmy się” na piękno naszego miasta.

GRAMY W DARTA

MISTRZOSTWA SZKOŁY W DARTA

Odbyły się indywidualne mistrzostwa szkoły w darta. W rywalizacji dziewcząt zwyciężyła Agnieszka Kamińska, przed Pauliną Chmiel i Natalią Gałaszuk (wszystkie z klasy 2c). Wśród chłopców wygrał Damian Mazur (klasa 1d), przed Michałem Różyńskim (klasa 3a) i Januszem Wruckiem (klasa 3a). W punktacji poszczególnych klas - w gronie dziewcząt) wygrała 2 c, natomiast u chłopców 3a. 
Najlepsi uczniowie zapewnili sobie udział w Miejskich Igrzyskach Młodzieży.

 MIEJSKIE IGRZYSKA W DARTA

W sali Zespołu Szkół nr 7 przy ulicy Waryńskiej rozegrano pierwszą turę XI Miejskich Igrzysk Młodzieży w darta. Z uczniów naszej szkoły - w gronie dziewcząt - najlepiej zaprezentowały się Paulina Chmiel i Agata Barabas. Ta pierwsza zajęła 2 miejsce z dorobkiem 7 punktów i zaledwie jednym "oczkiem" przegrała z uczennicą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Joanną Jaruminowską. Natomiast Agata Barabas zdobyła 4 lokatę (5 pkt.). Trzy pozostałe uczennice naszej placówki Agnieszka Kamińska i Natalia Gałaszuk wywalczyły miejsca od 9-12, a Karolina Chuda uplasowała się na 13-16 pozycji. Drużynowo -  2 miejsce z dorobkiem 17 punktów. Wygrały uczennice z Zespołu Szkół nr 7 - 18 pkt. 
W rywalizacji chłopców najlepiej zaprezentował się Damian Mazur, który zajął 5 miejsce. Bartosz Rekiel i Janusz Wruck zakończyli zmagania na miejscach od 13-16. Drużynowo uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 zdobyli 3 lokatę. Zwyciężył Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Następna impreza w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży odbędzie się 27 października (wtorek), a będą to rozgrywki w futsal. Miejscem turnieju będzie hala Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego.

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH- PAŹDZIERNIK

RAJD MŁODEGO TURYSTY

W niedzielę 27.09.2015r. miłośnicy Bydgoszczy uczestniczyli w kolejnym już rajdzie organizowanym przez PTTK Szlak Brdy. Tym razem wędrowaliśmy leśną ścieżką dydaktyczną, na której – jak okazało się w trakcie marszu – można spotkać sarny i jelenie. My mieliśmy  ze sobą „żywą maskotkę”, czyli towarzyskiego pieska – Juniora. Podczas postoju zaplanowano ognisko w Białych Błotach, gdzie spotkała się młodzież z różnych bydgoskich szkół oraz indywidualni pasjonaci pieszych wędrówek. Do domów wróciliśmy zmęczeni ale zadowoleni.

PIERWSZE ZEBRANIE

Spotkaliśmy się w czwartek 24.09.2015r., bo integracja naszego środowiska sprzyja dobremu samopoczuciu i chęci zdobywania wiedzy przez uczniów. Jak co roku rodzice młodzieży klas pierwszych mieli okazję z bliska przyjrzeć się szkole, poznać dyrekcję i pracujących w niej pedagogów. Wywiadówka stała się pretekstem do obejrzenia wystawy promującej dokonania grup zawodowych, szkolnych kół zainteresowań oraz świetlicy.  Było wiele do pokazania, bo przecież rok szkolny 2015/2016 trwa już na dobre.

MIEJSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY

W Zespole Szkół nr 7 przy ulicy Waryńskiego odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego zainteresowanych szkół, które wezmą udział w roku szkolnym 2015/16 w kolejnej już edycji Miejskich Igrzysk Młodzieży. W bieżącym roku program i system igrzysk został znowelizowany (szczegóły w kalendarzu imprezy). Miejskie Igrzyska Młodzieży zyskują coraz większe zainteresowanie władz Wydziału Edukacji i Sportu UM w Bydgoszczy, dzięki czemu corocznie otrzymujemy grant na zakup nagród dla uczniów i rywalizujących placówek. Impreza organizowana jest przy współudziale Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. 

            Naszej szkole przydzielono organizację dwóch sportowych dyscyplin tj. turniejów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców oraz biegów przełajowych. Turniej w piłce siatkowej chłopców w naszej sali zaplanowano na wtorek, 9 lutego - początek zawodów godz. 10.00, natomiast dziewcząt także na wtorek, 23 lutego - godz. 10.00. Przełaje odbędą się dnia 5 kwietnia - godz. 10.00.

KALENDARZ IMPREZ MIM

HELLERÓWKA

W piątek 18.09.2015r. skorzystaliśmy z gościny państwa Bożeny i Krzysztofa Hellerów, by odwiedzić bydgoską Hellerówkę. To piękne miejsce, którego nieprzeciętne walory potrafią docenić wszyscy pasjonaci ogrodnictwa. Widzieliśmy ogrody: nie tylko francuski czy angielski, ale nawet japoński. Zainteresowały nas różne gatunki traw – wysokich nawet na 3 metry. Spacerując alejkami młodzież zwróciła uwagę na kwitnące jeszcze hortensje, rozchodniki, a także opuncje. Mijaliśmy kamienny krąg, oczka wodne i skalniaki. Mieliśmy co oglądać.

 

HELLERÓWKA

DNI WOLNE

UWAGA ABSOLWENCI - PILNE!

Absolwenci, którzy zdali egzamin proszeni są o odbiór dyplomów do dnia 29 września 2015 r.

W przypadku braku możliwości odbioru prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA UCZNIOWIE ORAZ ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE ZDALI EGZAMINU ZAWODOWEGO

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i mają zamiar przystępować do poprawki , powinny złożyć deklaracje w następujących terminach:

 • na sesję - styczeń- luty- do 09 września 2015 roku
 • na sesję - maj- czerwiec- do 07 stycznia 2016 roku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

We wtorek 1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2015/2016. Zgromadzonych  powitała dyr. Emilia Witczak, która życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce i chęci do zdobywania nowych wiadomości. Aby pracowało się nam bardziej komfortowo, podczas wakacji w szkole przeprowadzono ważne prace remontowe. Powstały nowe sale lekcyjne, z których możemy korzystać już od dzisiaj.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2015/2016

życzymy wszystkim uczniom,

by zdobywanie wiedzy było także fascynującą przygodą.

Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni.

WAŻNA INFORMACJA!!! DARMOWE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW SZKOŁY

Od 1 lutego 2012r. obowiązuje nowa podstawa prawna

Uchwała nr XVII/314/11 rady miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r.

 dotycząca opłat za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy

Dzieci i młodzież będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 21 roku życia,
a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia są uprawnione do ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 100 %. Dokumentem uprawniającym do ulgowych przejazdów jest ważna legitymacja szkolna (wzór MENIS - II/182/2 i MEN-I/51/2)Osoby powyżej 21 roku życia tylko na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MENIS - II/182/2 i MEN-I/51/2). Dokument nie jest wymagany w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności osoby uprawnionej.

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

„Dopiero tutaj nasze dzieci czują się tak, jak czuje się prawdziwy człowiek, taki jak inni, znający swoją wartość”.

 

„Mamo, ja tutaj nareszcie nie czuję się chory!”

(z wywiadu z rodzicami)

 

                                                            CAŁY RAPORT   >>>>