what to write my college essay about comment reussir une dissertation why i must do my homework essay phd thesis in computer science thesis electronic payment college application essay help online uk assignments writing services business plans in pakistan

ZAKAZ PALENIA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu ucznia nauczyciele i pozostały personel szkoły oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

 

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE?

 • Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki na zajęciach organizowanych w szkole oraz poza nią.

 • Teren szkoły jest ogrodzony i nadzorowany przez firmę ochroniarską.

 • Na terenie szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie i równą nawierzchnię dróg, przejść i boiska.

 • Wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.

 • Przerwy międzylekcyjne nadzorowane są przez nauczycieli dyżurujących.

 • Na warsztatach szkolnych przy maszynach i urządzeniach technicznych przestrzegane są regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcje obsługi urządzeń

 • Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych zaznajamia się uczniów z zasadami i metodami zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.

 • W razie wypadku niezwłocznie zapewniamy poszkodowanemu pierwszą pomoc i wzywamy karetkę pogotowia.

 • O każdym wypadku zawiadamiamy: rodziców/opiekunów.

 • Przeprowadzamy cotygodniową dezynfekcję urządzeń sanitarno –  higienicznych.

 • Zauważone uszkodzenia sprzętu niezwłocznie zgłaszamy dyrekcji oraz woźnemu szkoły.

 • W szkole przeprowadzamy próbne ewakuacje oraz akcje pt. „ Azyl”

 

ZA WSZELKIE  ZNISZCZENIA  MIENIA  SZKOLNEGO  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  MATERIALNĄ PONOSZĄ  RODZICE BĄDŹ OPIEKUNOWIE !!!

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W STOSUNKU DO UCZNIA STWARZAJĄCEGO PROBLEMY WYCHOWAWCZE I ZAGROŻENIE NA TERENIE SZKOŁY

 1. Rozmowa ucznia z wychowawcą klasy (rozpoznanie sytuacji).
 2. Poinformowanie o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły.
 3. Telefoniczne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji, wezwanie ich do szkoły.
 4. Rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem/psychologiem szkolnym.
 5. Nagana wychowawcy klasy w obecności uczniów lub na apelu szkolnym.
 6. Rozmowa dyscyplinująca z przedstawicielami Straży Miejskiej.
 7. Nałożenie mandatu karnego.
 8. Pisemna nagana Dyrektora Szkoły.
 9. Powiadomienie Policji.
 10. Sporządzenie notatki - udokumentowanie zdarzenia.
 11. Skreślenie z listy uczniów. 

                    

 

BEZPIECZEŃSTWO- PRACE UCZNIÓW

Do góry Projekt JXstudio.pl