Kto to jest pedagog i co robi w szkole ?

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej przez nauczycieli. Praca pedagoga wnosi do życia wiele nietypowych i zawikłanych wydarzeń, którymi są losy ludzi - uczniów i ich rodzin. Sprawia, że należy się z nimi zmierzyć, oczywiście tylko wtedy, gdy klient jest zdecydowany na wejście w kontakt interpersonalny i gotowy na przyjęcie pomocy. Pedagog szkolny to stanowisko nauczyciela powołanego do sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą w szkole i poza szkołą oraz do koordynowania współpracy z domem rodzinnym. W Polsce zostało wprowadzone w roku szkolnym 1973/74. Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dokument ten nakłada na szkoły i inne placówki oświatowe obowiązek udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wyznacza ramowy zakres działań szkoły w tym zakresie. Jest to więc dokument ważny dla władz oświatowych każdego szczebla.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy....

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne lub znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 5. Chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem.
 6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 7. Chciałbyś pomóc innym i nie wiesz w jaki sposób.
 8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź również z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

NA CZYM POLEGA POMOC PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole polega w szczególności na:

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
 4. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;
 7. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
 8. wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu  doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu;
 9. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse   edukacyjne ucznia;
 10. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań  edukacyjnych wynikających ze  realizowanych przez nich programów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia.
 11. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  kryzysowych.

I. Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

rodzicami; nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; poradniami psychologiczno -pedagogicznymi i poradniami  specjalistycznymi; innymi szkołami i placówkami; podmiotami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

Ucznia, rodziców; nauczyciela, pedagoga; psychologa; poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

III. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 4. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;
 5. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz  uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku  kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony  doradca zawodowy;
 6. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Do góry Projekt JXstudio.pl