Zawodówki Na Start

Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkól zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów.

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej wdrożono sześć programów:

  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
  • zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości,
  • zajęcia dodatkowe z informatyki,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 

Dzięki realizacji projektu możliwe było uzupełnienie braków edukacyjnych uczniów, którzy uzyskali niskie wyniki na egzaminie kompetencyjnym w gimnazjum lub otrzymali niskie oceny na świadectwie  oraz w trakcie nauki w szkole zawodowej, wsparcie psychologiczne dla uczniów wykazujących problemy wychowawcze oraz rozwój uczniów zdolnych. Poprzez zakup środków dydaktycznych zostanie unowocześniony  i uatrakcyjniony proces dydaktyczny.

Do góry Projekt JXstudio.pl