Opis projektu „Akcja – kwalifikacja 2”

Rekrutacja

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w 14 zespołach szkól zawodowych w Bydgoszczy: ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych, ZS Elektronicznych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, Zespół Szkół nr 1. W każdej szkole przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna dla uczniów i nauczycieli danej placówki. Formularze rekrutacyjne dla uczniów i nauczycieli dostępne będą w wersji papierowej w sekretariacie

Dokumenty rekrutacyjne składane będą w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub u koordynatora szkolnego.

Koordynatorzy szkolni i przedstawiciele rad pedagogicznych opracują regulaminy naboru na zajęcia dodatkowe, kursy/szkolenia dla uczniów/nauczycieli. Każda szkoła dostosuje zapisy regulaminu do swojej specyfiki. We wrześniu 2018 rozpocznie się kampania informacyjno-promocyjna. Informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie znajdą się na stronie internetowej szkoły, w gablotach szkolnych, przekazane zostaną rodzicom, uczniom na spotkaniach informacyjnych, nauczycielom danej szkoły na zebraniach. Nabór na zajęcia, kursy/szkolenia, dla uczniów/nauczycieli i studia podyplomowe prowadzony będzie dwukrotnie. Uzupełniająca rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

Pierwszym etapem rekrutacji i warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w wyznaczonym terminie formularza rekrutacyjnego i spełnienie kryteriów formalnych. Oceny dokonuje komisja rekrutacyjna. W 2. etapie rekrutacji komisja oceni stopień spełniania kryteriów punktujących, sporządzi listę rankingową wg kryteriów regulaminu (lista podst. i rezerwowa).

 

 

ZADANIE 2: Organizacja szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i staży dla nauczycieli ukierunkowanych na aktualizację wiedzy i kompetencji nauczycieli przy współpracy

z pracodawcami

 

ZADANIE 3: Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego i zewnętrznego wsparcia szkół zawodowych przy współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym

Miejsce realizacji zadania:

1.      utworzenie PIK i realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów - 14 zespołów szkół zawodowych: Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Drzewnych, Zespół Szkół Mechanicznych nr1,Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół nr12, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, Zespól Szkół nr 1

2.      realizacja zewnętrznego wsparcia szkól w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli (MOEN), Bydgoszcz

3.      studia podyplomowe, kursy - uczelnie wyższe, podmioty zewnętrzne- cały kraj

 

Zadanie realizowane będzie na 2 poziomach.

Na poziomie lokalnym realizowany będzie program zewnętrznego wsparcia szkól zawodowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Przy Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli zatrudniony zostanie doradca-konsultant, odpowiedzialny za rozwój sieci doradców i instytucji, ewaluację i monitorowanie realizacji planu wsparcia dla szkół na podstawie analizy aktualnej sytuacji i wsparcie procesu wdrażania planu. Zakres jego

obowiązków będzie zgodny z zapisami Wytycznych w obszarze edukacji.

 

Na poziomie szkół zawodowych stworzonych zostanie 14 Punktów Informacji i Kariery, które zapewnią wysokiej jakości poradnictwo edukacyjno-zawodowe (dyżury). PIKi ostaną wyposażone w laptopy z oprogramowaniem biurowym na stanowisko uczniowskie, niszczarki i narzędzia diagnostyczne -testy (programy komputerowe - Test preferencji i predyspozycji zawodowych, Test Kompetencje-filary sukcesu). Dla sprawnego funkcjonowania PIK zapewnione zostaną materiały eksploatacyjne Podczas dyżurów PIK (średnio 4h/tyg.) realizowane będzie indywidualne wsparcie informacyjne i doradcze dla uczniów oraz osób bezpośrednio wspierających wybory edukacyjno-zawodowe uczniów (rodzice i nauczyciele). W czasie dyżurów PIK w zależności od potrzeb mogą zostać organizowane warsztaty dla małych grup lub krótkie szkolenia (od 2 półrocza 2018).

 

Koordynacją i wsparciem wszystkich działań prowadzonych w 14 zespołów szkół będzie się zajmował doradca-konsultant, którego zadaniem będzie zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych poprzez pomoc metodyczną i merytoryczną.

 

Do góry Projekt JXstudio.pl