Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

RODO-Wzór-Obowiązek informacyjny-nauczanie zdalne.doc

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana dziecka jest:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna z siedzibą w Bydgoszczy  ul. Grunwaldzka 41 / email: bs06@edu.bydgoszcz.pl

2.       W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej pod adresem email:

iod@um.bydgoszcz.pl

 

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna, ul. Grunwaldzka 41, 85-239 Bydgoszcz.

3.       Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 ( przesłanka legalizująca: art. 6 ust 1c RODO )

4.       Pani/Pana dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.       Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz placówki oświatowej

6.       Pani/Pana dane oraz dane Państwa dziecka będą przechowywane do czasu trwania edukacji w Szkole, a po jego ustaniu przez okres 50 lat zgodnie z ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.       Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a.       Dostępu do swoich danych osobowych.

b.       Poprawiania swoich danych osobowych.

c.       Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

                                                               i.      zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

                                                             ii.      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d.       Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 41-3, 85-239 Bydgoszcz.
 2. Dane do kontaktu:

·         nr telefonu: 52 3223353;

·         listownie na adres: Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 41, 85-239 Bydgoszcz;

·         email: zsz5sekretariat@op.pl

 1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 6  Specjalna w Bydgoszczy gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy.
 3. Podanie danych jest:

·         obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;

·         dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Branżową Szkołę I stopnia nr 6 Specjalną w Bydgoszczy wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 3. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

·         podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·         podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

·         przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:

·         prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;

·         prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;

·         prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;

·         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

 1. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 2. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
Do góry Projekt JXstudio.pl