ZAKAZ PALENIA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu ucznia nauczyciele i pozostały personel szkoły oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

 

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE?

 • Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki na zajęciach organizowanych w szkole oraz poza nią.

 • Teren szkoły jest ogrodzony i nadzorowany przez firmę ochroniarską.

 • Na terenie szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie i równą nawierzchnię dróg, przejść i boiska.

 • Wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.

 • Przerwy międzylekcyjne nadzorowane są przez nauczycieli dyżurujących.

 • Na warsztatach szkolnych przy maszynach i urządzeniach technicznych przestrzegane są regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcje obsługi urządzeń

 • Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych zaznajamia się uczniów z zasadami i metodami zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.

 • W razie wypadku niezwłocznie zapewniamy poszkodowanemu pierwszą pomoc i wzywamy karetkę pogotowia.

 • O każdym wypadku zawiadamiamy: rodziców/opiekunów.

 • Przeprowadzamy cotygodniową dezynfekcję urządzeń sanitarno –  higienicznych.

 • Zauważone uszkodzenia sprzętu niezwłocznie zgłaszamy dyrekcji oraz woźnemu szkoły.

 • W szkole przeprowadzamy próbne ewakuacje oraz akcje pt. „ Azyl”

 

ZA WSZELKIE  ZNISZCZENIA  MIENIA  SZKOLNEGO  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  MATERIALNĄ PONOSZĄ  RODZICE BĄDŹ OPIEKUNOWIE !!!

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W STOSUNKU DO UCZNIA STWARZAJĄCEGO PROBLEMY WYCHOWAWCZE I ZAGROŻENIE NA TERENIE SZKOŁY

 1. Rozmowa ucznia z wychowawcą klasy (rozpoznanie sytuacji).
 2. Poinformowanie o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły.
 3. Telefoniczne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji, wezwanie ich do szkoły.
 4. Rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem/psychologiem szkolnym.
 5. Nagana wychowawcy klasy w obecności uczniów lub na apelu szkolnym.
 6. Rozmowa dyscyplinująca z przedstawicielami Straży Miejskiej.
 7. Nałożenie mandatu karnego.
 8. Pisemna nagana Dyrektora Szkoły.
 9. Powiadomienie Policji.
 10. Sporządzenie notatki - udokumentowanie zdarzenia.
 11. Skreślenie z listy uczniów. 

                    

 

BEZPIECZEŃSTWO- PRACE UCZNIÓW

Do góry Projekt JXstudio.pl