KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA-01.09. 2015

PROCEDURA W PRZYPADKU LICZNYCH NIEOBECNOŚCI, SPÓŹNIEŃ I WAGARÓW

 1. Prowadzenie indywidualnych rozmów wychowawcy klasy z uczniem.
 2. Stały kontakt z domem rodzinnym ucznia, informowanie o frekwencji (kontakt telefoniczny lub pisemny, zebrania z rodzicami).
 3. Zobowiązanie rodzica/ opiekuna do informowania szkoły o przyczynie nieobecności dziecka w szkole, jeżeli nieobecność trwa powyżej 1 tygodnia.
 4. W przypadku nieterminowego usprawiedliwienia nieobecności przez rodziców/opiekunów, wychowawca kontaktuje się telefonicznie lub dokonuje wpisu do specjalnie założonego dzienniczka.
 5. Wezwanie rodzica do szkoły na konsultacje.
 6. Objecie ucznia opieką psychologiczno – pedagogiczną (rozmowy mobilizujące, wspierające a także ostrzegawcze z psychologiem lub pedagogiem szkolnym).
 7. W przypadku dalszej nieobecności ucznia i braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami ustalenie terminu wizyty pedagoga/psychologa i wychowawczy klasy w domu rodzinnym ucznia.
 8. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole wysłanie do rodziców/opiekunów informacji pisemnej o nierealizowaniu obowiązku szkolnego.
 9. Jeżeli w dalszym ciągu dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego informuje się rodziców, iż istnieje zagrożenie skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
 10. Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie przyniosą pozytywnych efektów, szkoła kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego dla Nieletnich.

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Bydgoszczy

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r Nr 35, poz.221 i 222).

Procedura :

 1. Podczas trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
 2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy też kradzież sprzętu.
 4. Telefony komórkowe oraz sprzęty elektroniczne nie mogą być włączone podczas lekcji, można z nich korzystać tylko w czasie przerw.
 5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (fotografowanie)  jest niedopuszczalne, a jedynie możliwe za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 6. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z urządzeń elektronicznych oraz ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w plecaku szkolnym ucznia.
 7. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrać telefon lub inne urządzenie, a następnie zdeponować je u dyrektora szkoły (po uprzednim jego wyłączeniu). O zaistniałym fakcie nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia i informuje rodziców (opiekunów prawnych).
 8. Po odbiór telefonu (innego urządzenia) zgłaszają się rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników i uczniów szkoły).
 9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz kolejny, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu (innego urządzenia) do szkoły.
 10. Kolejne łamanie zasad skutkuje obniżoną oceną z zachowania lub naganą dyrektora szkoły.
 11. Wszelkie przejawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako objaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego.

 

UCZEŃ NIE MOZE UCZESTNICZYĆ W:

 • Przemocy fizycznej - w bójkach (nie wolno szarpać, popychać, potrącać, kopać, opluwać, obrzucać przedmiotami itp., zachęcać do bójek)
 • Przemocy psychicznej - groźbach, obelgach, wyzwiskach, nie wolno wyśmiewać się, złośliwie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji, plotkować, wyszydzać, wykluczać z grupy, poniżać i naruszać godność osobistą, dręczyć (także w Internecie oraz za pośrednictwem telefonów komórkowych).
 • Przemocy społecznej –nie może uniemożliwiać grupie lub jednostce zrealizowanie jej praw i pozytywnych zadań oraz celów, np. uniemożliwianie przeprowadzenia lekcji, a tym samym pozbawianie innych prawa do nauki i prawidłowych warunków pracy.

NAGRODY I KARY

Za wzorową postawę lub aktywny udział w życiu szkoły i środowisku uczeń może otrzymać następujące nagrody:

 • ustną pochwałę wychowawcy klasy na forum klasy,
 • ustną pochwałę dyrektora szkoły na forum szkoły,
 • list pochwalny skierowany do rodziców,
 • nagrodę rzeczową, wyróżnienie na koniec roku szkolnego,
 • świadectwo z wyróżnieniem

 Za niewłaściwe zachowanie wobec kolegów, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły lub świadome niszczenie mienia szkolnego bądź dokumentacji szkolnej uczeń może otrzymać następujące kary:

 • upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela,
 • wezwanie rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym,
 • nagana, upomnienie wobec całej społeczności uczniowskiej przez Dyrektora Szkoły z załączeniem pisemnej formy do akt osobowych ucznia,
 • list naganny skierowany do rodziców,
 • zawieszenie ucznia w prawach ucznia przez Dyrektora Szkoły (czasowe-najwyżej 14 dni),
 • skreślenie z listy uczniów.
Do góry Projekt JXstudio.pl