REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji 2020/2021

Wymagane dokumenty

 

NOWY HARMONOGRAM NABORU BĘDZIE OGŁOSZONY PO 13.05.2020

WARSZTATY ON-LINE

WARSZTATY DLA PRACOWNIKA POMOCNICZEGO OBSŁUGI HOTELOWEJ

WARSZTATY ON-LINE DLA KUCHARZY

WARSZTATY ON-LINE DLA KRAWCA

WARSZTATY ON-LINE DLA CUKIERNIKA

 

 

ZMIANA NAZWY SZKOŁY

OD DNIA 1.09.2017 r. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA ZMIENIA NAZWĘ NA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA.

10/24/12

KLASA DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej planuje otwarcie w roku szkolnym 2016/2017 klasy dla dzieci autystycznych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w zawodzie cukiernik, bądź ogrodnik. Podczas zajęć dydaktycznych ogólnych i zawodowych oraz zajęć praktycznych szkoła zapewni uczniom opiekę nauczycieli specjalistów oligofrenopedagogów oraz instruktorów zawodu. Proponujemy również zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji, zajęcia logopedyczne, opiekę pedagoga specjalnego i psychologa, gimnastykę korekcyjną, zajęcia komputerowe, zajęcia rozwijające zainteresowania dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. W ramach oferty opiekuńczo - wychowawczej uczniowie będą mogli skorzystać ze świetlicy socjoterapeutycznej, świetlicy szkolnej oraz opieki pielęgniarki szkolnej. Uczniowie będą uczyli się zawodu w specjalistycznych klasopracowniach, które wyposażone są zgodnie z zaleceniami OKE. Dodatkowo dysponujemy możliwością wydzielenia miejsca do relaksacji, gdzie uczniowie będą mieli możliwość wyciszenia się i odpoczynku. W klasie będzie uczył jeden nauczyciel specjalista. Podczas przerw uczniowie będą przebywali pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne oraz personelu wspomagającego. Po  zajęciach  sprowadzane  będą do biblioteki bądź świetlicy, gdzie  pozostaną pod opieką nauczyciela i personelu wspomagającego.

ZAWODY-PREZENTACJA

Do góry Projekt JXstudio.pl